Zmluvy uzatvorené za rok 2015

 

                       

                      

1,

Dátum zverejnenia 07.08.2015

Mandátna zmluva 1,

 

Mandátna zmulva 2,

 

2,

Dátum zverejnenia 08.08.2015
Zmluva o manažmente projektu

 

3,

 Dátum zverejnenia 16.7.2015

Zmluva o dielo, Rekonštrukcia Verejného Osvetlenia4,

Dátum zverejnenia 28.7.2015

Zmluva o dielo 1,

 

5,

Dátum zverejnenia 22.03.2015

Zmluva Marius Pedersen č,1

 

6,

Dátum zverejnenia 24.6.2015

Zmluva o zbere a skladovaní

 

7,

Dátum zverejnenia 02.04.2015

Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby

 

8,

Dátum zverejnenia 04.01.2015

Zmluva o vykonávaní poradenstva

 

9,

Dátum zverejnenia 18.10.2015                      

Dohoda o nahradení záväzku

 

10,

Dátum zverejnenia 03.10.2015

Verejná vyhláška optické siete

 

11,

Dátum zverejnenia 28.10.2015

Zmluva o Dielo 2,

 

12,

Dátum zverejnenia 21.10.2015

Obec Kvašov - Oznámenie zámeru Obce Kvašov o predaji majetku obce 

 

13,

Dátum zverejnenia 30.10.2015

Dokument - Územné Rozhodnutie

 

14,

Dátum zverejnenia 16.12.2015

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného prispevku

 

15,

Dátum zverejnenia 16.12.2015

Zmluva o dielo č. 513/1991

 

16,

Dátum zverejnenia 17.12.2015

Zmluva o založnom práve k pohľadávke k účtu  č. 244945 - 2015

 

17,

Dátum zverejnenia 17.12.2015

Zmluva o beznom ucte SZRB (dotac ucet)

 

18,

Dátum zverejnenia 17.12.2015

Zmluva o zriad.založ.práva k pohľadávke z účtu SZRB č. 244945 - 2015

 

19,

Dátum zverejnenia 17.12.2015

Úverova zmluva SZRB č. 244945 - 2015

 

20,

Dátum zverejnenia 17.12.2015

Dohoda vyplňovacom práve k blankozmenke č. 244945 - 2015

 

21,

Dátum zverejnenia 22.12.2015

Dohoda o zriadenie spoloč.škol.obvodu.

 

 

                                                                                                          

Zmluvy uzatvorené za rok 2016

 

                                                                 

 

22,

Dátum zverejnenia 20.1.2016

Mandátna Zmluva č.18/2015

 

23,

Dátum zverejnenia 20.1.2016

Mandátna Zmluva č.19/2015.

 

24,

Dátum zverejnenia 20.1.2016

Mandátna Zmluva č.20/2015.

 

25,

Dátum zverejnenia 20.1.2016

Mandátna Zmluva č.21/2015.

 

26,

Dátum zverejnenia 25.2.2016

Nájomná zmluva - urbár.

 

27,

Dátum zverejnenia 29.2.2016

Zmluva o pôžičke

 

28,

Dátum zverejnenia 23.3.2016

Zmluva o spolupráci

 

29,

Dátum zverejnenia 24.3.2016

Zmluva na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti

 

30,

Dátum zverejnenia 24.3.2016

Zmluva Pedersen - Dodatok č.1 k zmluve č. 550073

 

31,

Dátum zverejnenia 15.6.2016

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 1111 zo dňa 16.12.2015

 

32,

Dátum zverejnenia 4.6.2016

Zmluva Allianz

 

33,

Dátum zverejnenia 26.5.2016

Zmluva ENVI-PAK

 

34,

Dátum zverejnenia 15.8.2016

DODATOK č.1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU.

1.Dokument

2.Dokument
3.Dkument
4.Dokument

 

35,

Dátum zverejnenia 19.8.2016

Kúpna zmluva č.1

 

36,

Dátum zverejnenia 23.8.2016

Kúpna zmluva č.2

 

37,

Dátum zverejnenia 24.8.2016

Zmluva Marius Pedersen č,2

 

38,

Dátum zverejnenia 24.8.2016

Kúpna zmluva č.3

 

39,

Dátum zverejnenia 07.09.2016

Zmluva o manažmente projektu

 

40,

Dátum zverejnenia 09.09.2016

Kúpna zmluva č.4

 

41,

Dátum zverejnenia 12.09.2016

Kúpna zmluva č.5

 

42,

Dátum zverejnenia 12.09.2016

Kúpna zmluva č.6

 

43,

Dátum zverejnenia 21.09.2016

 

Dodatok č.1, k Úverovej zmluve č.244945-2015

 

44,

Dátum zverejnenia 05.10.2016

Dodatok č.1 k Zmluve o zbere a skaldovaní vedľajších živočíšnych produktov kategórie 3.

 

45,

Dátum zverejnenia 06.10.2016

Kúpna zmluva č.7

 

46,

Dátum zverejnenia 19.10.2016

Zmluva o pripojení

 

47,

Dátum zverejnenia 19.10.2016

Zmluva Metal Servis Recycling

 

48,

Dátum zverejnenia 28.11.2016

zmluva spf

 

49,

Dátum zverejnenia 05.12.2016

Zmluva o audite

 

50,

Dátum zverejnenia 16.12.2016

Zmluva o vykonaní súvislej praxe žiakov

 

51,

Dátum zverejnenia 21.12.2016

Dodatok č.1

 

52,

Dátum zverejnenia 21.12.2016

Dodatok č.3

 

 

                                                                                                                                

Zmluvy uzatvorené za rok 2017

 

 

53,

Dátum zverejnenia 25.1.2017

17.1. Zakladateľska zmluva združenia Lednicko-rovňanského regiónu.

 

17.2. Združenie obcí Lednicko-rovňanského regiónu.

 

54,

Dátum zverejnenia 27.1.2017

Kúpna zmluva č.8

 

55,

Dátum zverejnenia 02.02.2017

Kúpna Zmluva Volvo V70

 

56,

Dátum zverejnenia 24.02.2017

Kúpna zmluva č.9

 

57,

Dátum zverejnenia 24.02.2017

Kúpna zmluva č.10

 

58,

Dátum zverejnenia 15.03.2017

Darovacia-zmluva.

 

59,

Dátum zverejnenia 16.03.2017

Kúpna zmluva č.11

 

60,

Dátum zverejnenia 22.03.2017

Kúpna zmluva č.12

 

61,

Dátum zverejnenia 28.04.2017

Kúpna zmluva  č.13

 

62,

Dátum zverejnenia 19.05.2017

Kúpna zmluva č.14

 

63,

Dátum zverejnenia 01.06.2017

Zmluva č.147109, o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

 

64,

Dátum zverejnenia 28.06.2017

Stabilita zmluva

 

65,

Dátum zverejnenia 25.08.2017

Zmluva o manažmente projektu

 

66,

Dátum zverejnenia 30.08.2017

Kúpna zmluva č.15

 

67,

Dátum zverejnenia 12.09.2017

Zmluva o poskynutí finančnej dotácie pre Šport a kultúru ( TJ SPARTAK KVAŠOV )

 

68,

Dátum zverejnenia 13.09.2017

Zmluva Marius Pedersen č,3

 

69,

Dátum zverejnenia 21.09.2017

  Zmluva dotacia DHZ

 

70,

Dátum zverejnenia 22.09.2017

 Dodatok k zmluve na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti. č1  

 

71,

Dátum zverejnenia 22.09.2017

 Dodatok k zmluve na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti. č2

 

72,

Dátum zverejnenia 18.10.2017

  Zmluva o dielo č.3

 

73,

Dátum zverejnenia 23.10.2017

 Zmluva o Dielo č.4

 

 75,

Dátum zverejnenia 25.10.2017

 Zmluva o poskytovaní služieb

 

76,

Dátum zverejnenia 25.10.2017

Zmluva o spracovaní osobných údajov

 

77,

Dátum zverejnenia 24.11.2017

 Zmluva - Úrazové poistenie uchadzačov o zamestnanie.

 

78,

Dátum zverejnenia 27.11.2017

 zmluva audit.

 

79,

Dátum zverejnenia 27.11.2017

  Zmluva o pripojení do distribučnej siete.

 

80,

Dátum zverejnenia 29.11.2017

 Zmluva o dielo KD.

 

81,

Dátum zverejnenia 29.11.2017

 Zmluva o dielo MŠ

 

 

                

                                            Zmluvy uzatvorené za rok 2018

                                                                           

                                                                  

 

 

82,

Dátum zverejnenia 10.01.2018

  Spol obecný úrad.

 

83,

Dátum zverejnenia 24.01.2018

Zmluva o vykonaní súvislej praxe žiakov 

 

84,

Dátum zverejnenia 16.02.2018

 Mandátna zmluva č.2

    Príloha k zmluve.

 

85,

Dátum zverejnenia 09.03.2018

Nájomná zmluva.

 

86,

Dátum zverejnenia 16.03.2018

 O2.zmluva

 

87,

Dátum zverejnenia 22.03.2018

 Zmluva o poskyt. o dotácií Dobrov.požiar.ochr. SR pre DHZ Kvašov

 

Príloha:

Príloha č1-  zmluva o poskyt.dot. z rozp.DHZ.

Príloha č2-  zmluva o poskyt.dot. z rozp.DHZ.pdf1.

 

88,

Dátum zverejnenia 02.05.2018

 Licenčná zmluva.

 

89,

Dátum zverejnenia 04.05.2018

  Zmluva o účte.

 

90,

Dátum zverejnenia 09.05.2018

 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácií z rozpočtu obce na plavecký výcvik 3. ročníka ZŠ lednica.

 

91,

Dátum zverejnenia 28.05.2018

 Zmluva o dielo č. 1-2018

 

92,

Dátum zverejnenia 08.06.2018

 zmluva o vykonání zberu

 

93,

Dátum zverejnenia 19.07.2018

 Dodatok č.1 k Zmluve o spolupráci pri zbere použitého šatstva

 

94,

Dátum zverejnenia 07.08.2018

 Zmluva POD.

 

95,

Dátum zverejnenia 10.09.2018

 Zmluva GDPR.

 

96,

Dátum zverejnenia 15.10.2018

 Zmluva o rekonstr. MR.

 

97,

Dátum zverejnenia 17.10.2018

 Zmluva o dielo č.03-2018-Kvašov.

 

98,

Dátum zverejnenia 05.11.2018

 zmluva o NFP Rekonštr.PZ.

 

99,

Dátum zverejnenia 13.11.2018

 Zmluva o NFP TJ Spartak.

 

100,

Dátum zverejnenia 14.11.2018

 Zmluva o výpožičke.

 

101,

Dátum zverejnenia 19.11.2018

 zmluva o dotacie pre STO 

 

102,

Dátum zverejnenia 07.12.2018

 zmluva audit-1 str.

 

103,

Dátum zverejnenia 07.12.2018

 zmluva audit - 2 str.

 

 

 

 

 

 

                                       Zmluvy uzatvorené za rok 2019                                                       

                                                                  

 

 

 

104,

Dátum zverejnenia 23.01.2019

 Zmluva o poskytovaní služieb č.SKP19-01-103.

 

105,

Dátum zverejnenia 15.02.2019

 Zmluva Progrant č.1.

 

106,

Dátum zverejnenia 05.03.2019

 Zmluva Karácsonyiová.

 

107,

Dátum zverejnenia 05.03.2019

 Zmluva Pilná.

 

108,

Dátum zverejnenia 06.03.2019

 Kúpna zmluva Pánová Berta.

 

109,

Dátum zverejnenia 29.03.2019

 Zmluva Manažmente Projektu - Profit.

 

 

110,

Dátum zverejnenia 10.04.2019

 Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu.

 

111,

Dátum zverejnenia 24.04.2019

 Kúpna zmluva č.16.

 

112,

Dátum zverejnenia 10.05.2019

 zmluva Tendernet.

 

112,

Dátum zverejnenia 03.06.2019

 Zmluva DPO.

 

113,

Dátum zverejnenia 11.06.2019

 Zmluva odielo vykurovanie KD.

 

114,

Dátum zverejnenia 28.06.2019

 Zmluva NFP Stav.úr.DK Kvašov.

 

115,

Dátum zverejnenia 03.07.2019

 Zmluva o účte....

 

116,

Dátum zverejnenia 26.07.2019

 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kvašov na rok 2019 č.1.

 

117,

Dátum zverejnenia 13.08.2019

 Zmluva Progrant č.2..

 

118,

Dátum zverejnenia 14.08.2019

 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kvašov na rok 2019 č.2.

 

119,

Dátum zverejnenia 23.08.2019

 Zmluva Envirofond.

 

120,

Dátum zverejnenia 23.08.2019

 Zmluva o výpožičke hasičské vozidlo.

 

121,

Dátum zverejnenia 16.09.2019

 Zmluva urbár.

 

122,

Dátum zverejnenia 20.09.2019

 Zmluva WIFI.

 

123,

Dátum zverejnenia 14.10.2019

 Zmluva has. auto.

 

124,

Dátum zverejnenia 14.10.2019

 Urbár - Nájomná zmluva .

 

125,

Dátum zverejnenia 04.11.2019

 Zmluva o poskytnutí služieb.

 

126,

Dátum zverejnenia 15.11.2019

 Dodatok k Zmluve o výpožičke podperných bodov.pdf 

 

127,

Dátum zverejnenia 22.11.2019

 Dodatok k Zmluve o pripojení SPP.pdf 

 

128,

Dátum zverejnenia 22.11.2019

 Zmluva - DOC191122.pdf 

 

129,

Dátum zverejnenia 28.11.2019

 Zmluva Silver Mine.pdf 

 

130,

Dátum zverejnenia 04.12.2019

 Zmluva Nelson.pdf 

Prílohy:

 Priloha_1_Podrobny_popis_AP pre obec Kvašov.pdf 

 Priloha_9_vyzvy_Test_splnenia_TP_Wifi pre Teba_v.3 (1) – kópia.xlsx 

 Ruckus T310.pdf 

 

131.

Dátum zverejnenia 13.12.2019

Dodatok č.1 - k zmluve o manažmente projektu uzatvorenej 25.03.2019

132,

Dátum zverejnenia 13.12.2019

Marius Pedersen - zmluva č. 55 00 93 55

133,

Dátum zverejnenia 16.12.2019

Zmluva o dodávke plynu - SPP

134,

Dátum zverejnenia 20.12.2019

Dodatok č.1 k zmluve 134814 OBU02

 

                    Zmluvy uzatvorené za rok 2020

                                                                          

                                      

 

 

 

135,

Dátum zverejnenia 30.01.2020

 Zmluva č.1/2020.pdf 

 

136,

Dátum zverejnenia 07.02.2020

 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke...pdf

 

137,

Dátum zverejnenia 07.02.2020

 Úverová zmluva č. 313218-2020...pdf

 

138,

Dátum zverejnenia 07.02.2020

 DOC200207-001.pdf

 

139,

Dátum zverejnenia 02.03.2020

 Kúpna zmluva - pozemky pod MŠ.pdf 

 

140,

Dátum zverejnenia 02.03.2020

 Kúpna zmluva Poláčková.pdf 

 

141,

Dátum zverejnenia 30.03.2020

 Zmluva č 1420 130.pdf 

 

142,

Dátum zverejnenia 15.04.2020

 Zmluva č. PO2503202003.doc 

 

143,

Dátum zverejnenia 05.05.2020

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č.2

 

144,

Dátum zverejnenia 05.05.2020

 Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti.

 

145,

Dátum zverejnenia 05.05.2020

Úverová zmluva.

 

146,

Dátum zverejnenia 05.05.2020

 Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávke z účtu.

 

147,

Dátum zverejnenia 05.05.2020

 Zmluva Envipak.

 

148,

Dátum zverejnenia 07.05.2020

 

 Dodatok č.1 , ku licenčnej zmluve.

 

 

149,

Dátum zverejnenia 21.05.2020

 Dodatok č. 1 PPA.pdf

 

150,

Dátum zverejnenia 25.05.2020

 Zmluva o dielo č.2020002.pdf

 

151,

Dátum zverejnenia 13.07.2020

 dodatok č.2 k zml.o NFP č. 074TN220091.pdf 

 

152,

Dátum zverejnenia 18.08.2020

 Coop Jednota.pdf

 

153,

Dátum zverejnenia 21.09.2020

 Z M L U V A č. 146523 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie

 

154,

Dátum zverejnenia 09.10.2020

 Zmluva CAS 25.pdf 

 

155,

Dátum zverejnenia 14.10.2020

 Poistná zmluva.pdf 

 

156,

Dátum zverejnenia 30.10.2020

 Zmluva o poskynutí finančného príspevku 30.10.2020.pdf 

 

157,

Dátum zverejnenia 04.11.2020

 Zmluva MF SR.pdf 

 

158,

Dátum zverejnenia 30.11.2020

 Zmluva ÚV SR.pdf

 

159,

Dátum zverejnenia 02.12.2020

 Zmluva ihrisko.pdf 

 

160,

Dátum zverejnenia 09.12.2020

 Zmluva o výpožičke..

 

161,

Dátum zverejnenia 22.12.2020

 Dodatok č. 1 k Úverovej zmluve.pdf 

 

162,

Dátum zverejnenia 22.12.2020

 Zmluva audit 2019.pdf 

 

 

 

                                                Zmluvy uzatvorené za rok 2021

 

                                         

 

 

163,

Dátum zverejnenia 21.01.2021

 Zmluva testovanie.pdf 

 

164,

Dátum zverejnenia 15.03.2021

 Zmluva o výpožičke - dodatok.pdf 

 

165,

Dátum zverejnenia 11.05.2021

  NASES.pdf

 

166,

Dátum zverejnenia 11.05.2021

 DPO.pdf

 

167,

Dátum zverejnenia 20.05.2021

 dodatok k Zmluve o dod.plynu DK.pdf

 

168,

Dátum zverejnenia 20.05.2021

 dodatok k Zmluve o odbere plynu MŠ.pdf

 

169,

Dátum zverejnenia 24.06.2021

 Dodatok č.2 k UZ 313218-2020.pdf

 

170,

Dátum zverejnenia 24.06.2021

 Dodatok č.2 k UZ 314712-2020.pdf

 

171,

Dátum zverejnenia 18.08.2021

 Zmluva Elkoplast.pdf

 

172,

Dátum zverejnenia 26.08.2021

 Zmluva DHZ 2021.pdf

 

173,

Dátum zverejnenia 06.09.2021

 Dohoda o ukončení zmluvy.pdf

 

174,

Dátum zverejnenia 06.09.2021

 Zmluva s UNION ZP.pdf

 

175,

Dátum zverejnenia 14.09.2021

 Zmluva TJ spartak 2021.pdf

 

176,

Dátum zverejnenia 24.09.2021

 Textil eco.pdf

 

177,

Dátum zverejnenia 04.10.2021

 Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva.pdf

 

178,

Dátum zverejnenia 25.10.2021

 Zmluva MADE s.r.o..pdf

 

 

179,

Dátum zverejnenia 29.10.2021

 MK HLAS.pdf

 

 

180,

Dátum zverejnenia 05.11.2021

 Zmluva Nelson Services, s.r.o..pdf

 

 

181,

Dátum zverejnenia 19.11.2021

 Zmluva EF-traktor.pdf

 

 

182,

Dátum zverejnenia 14.12.2021

 Zmluva o audite 2020.pdf

 

183,

Dátum zverejnenia 17.12.2021

 Kasko Pronar.pdf

 

184,

Dátum zverejnenia 17.12.2021

 Kasko Traktor.pdf

 

185,

Dátum zverejnenia 21.12.2021

 Dodatok č. 2 k Úverovej zmluve.pdf

 

 

 

 

                                    Zmluvy uzatvorené za rok 2022

 

                                   

 

 

 

186,

Dátum zverejnenia 10.01.2022

 Environmentálny fond- tiredený zber KO- príslušenstvo.pdf

 

187,

Dátum zverejnenia 21.01.2022

 Príloha č. 1 k Zmluve Envi-Pak.pdf

 

188,

Dátum zverejnenia 07.02.2022

 Telecom.pdf 

 

189,

Dátum zverejnenia 07.02.2022

 Dodatok č. 1 MP.pdf 

 

190,

Dátum zverejnenia 23.02.2022

 Zmluva Playmax.pdf

 

191,

Dátum zverejnenia 23.02.2022

 Kúpna zmluva 2022.pdf

 

192,

Dátum zverejnenia 25.03.2022

 Kúpna zmluva Elkoplast.pdf

 

193,

Dátum zverejnenia 17.06.2022

 Dodatok č. 3 k uv.zml.č.314712-2020.pdf

 

194,

Dátum zverejnenia 22.09.2022

 Zmluva audit_382022_2022(2).doc

 

195,

Dátum zverejnenia 22.09.2022

 Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu_podpis.pdf

 

196,

Dátum zverejnenia 15.11.2022

 žiadosť o spoluprácu.pdf

 

                                                                                     

 

                     Zmluvy uzatvorené za rok 2023