Poslanci OZ


1,

Ľubomír Miček , SMER - SD , Hlas - SD

2,

Peter Ježo , SMER - SD , Hlas - SD

3,

Ľubomír Pilný, SMER - SD , Hlas - SD

4,

Ladislav Mišovec , SNS

5,

Ján Kalma , SMER - SD , Hlas - SD

6,

Ján Burian , SMER - SD , Hlas - SD

7,

Simona Hořáková , NEKA

(1) Poslanec skladá sľub, ktorý znie

Poslanec skladá sľub, ktorý znie: "Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.".

§ 11
Obecné zastupiteľstvo

(1) Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis.5) Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva...