Mapový Portál obce Kvašov

Obr.č.1:Mapový portál po načítaní

Krok 2:

Po načítaní sa Vám zobrazí mapa obce ako na obrázku vyššie. V ľavom hornom rohu je

lišta s nástrojmi (vyhľadávanie, vrstvy, nástroje).

Obr. č.2: Možnosti vyhľadávania

Nástroj vyhľadávanie dovoľuje vyhľadávanie a vizualizáciu dát podľa adresy, miesta,

stavby, parcely reg.C, parcely reg.E, listu vlastníctva, vlastníka. Stačí len vybrať možnosť a

napísať do poľa vyhľadávanú informáciu.

Obr č. 3 Vrstvy

Nástroj vrstvy zobrazuje všetky dostupné a zverejnené mapové vrstvy. Kliknutím na ikonu

oka zapíname alebo vypíname vrstvu.

Pod ikonou vrstvy sa nachádza ikona nástrojov. Medzi nástroje patrí získavanie súradníc,

meranie plochy, meranie dĺžky a tlač.

Obr.č.4: Získavanie informácii klknutím do mapy

Získavať informácie sa dá aj jednoduchým kliknutím na parcelu. Následne sa zobrazia

kompletné informácie o pozemku.

Verejná časť Mapového portálu je k dispozícií pre občanov obce priamo z webovej stránky.

Oproti iným bezplatným riešeniam (Mapka, Kapor), obsahuje možnosti vyhľadávania

podľa viacerých atribútov (vlastním, adresa, List vlastníctva atď), obsahuje prepojenie na

aktuálny výpis listu vlastníctva, mapy parciel reg.C a E aktualizované na dennej báze,

adresné body (adresy) sú zamerané v teréne, územný plán mapy povodňového ohrozenia

a ortofoto (letecký) snímok obce (ak sú zakúpené) vo vysokom rozlíšení s licenciou na

používanie. Súčasťou sú rôzne nástroje ako susedné parcely, získavanie suradníc, tlač,

meranie. Neverejná časť pre účely samosprávy pozostáva z pokročilých funkcií na

kontrolu daňovej agendy a iných súčastí (siete atď.), ktoré podliehajú utajeniu.