Všeobecne záväzné nariadenie

rok 2024

rok 2023

Dátum zverejnenia 21.11.2023

K VZN č. 3/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dátum zverejnenia 31.07.2023

Všeobecne záväzné nariadenie obce Kvašov č. 2/2023 o verejnom poriadku a verejnej čistote v obci Kvašov

Dátum zverejnenia 06.02.2023

VZN o poplatkoch za poskytované úkony a služby vykonávané Obecným úradom Kvašov

Dátum zverejnenia 24.04.2023

Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole

rok 2022

Dátum zverejnenia 21.12.2022

VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady