Hasiči

Zloženie výboru DHZ Kvašov schválené na VČS 17.02.2024


Predseda : Hořáková Simona

Veleteľ : Duchoň Roman

Tajomník : Červená Monika

Strojník : Burian Jaroslav

Pokladník : Prekopová Ľubica

Referent žien : Mičeková Jana

Preventinár : Pilný Jaroslav

Materialno-tech.referent : Gereg Peter

Člen výboru: Červený Milan st.


Revízna komisia : Prekopová Lívia

Gašpárková Martina

Gašparková Tereza

Ochrana obyvateľstva


Ochrana pri úniku nebezpečnej chemickej látky

Nebezpečné chemické látky spôsobujú poškodenie centrálneho nervového systému, dýchacích orgánov, zažívacieho traktu, poškodenie kože alebo narušujú metabolizmus postihnutého.

Ochrana pred biologickými látkami

Biologické nebezpečné látky môžu byť použité vo forme aerosólu vytvoreného v ovzduší alebo uzatvorenom priestore priamo alebo prostredníctvom vetracích zariadení, vypustením infikovaného hmyzu, infikovaním vodných zdrojov, potravín, alebo krmovín.

Ochrana v prípade úniku rádioaktívnej látky

Rádioaktívne látky pri svojom samovoľnom rozpade vysielajú neviditeľné žiarenie, ktoré má schopnosť prenikať hmotou, čím môže spôsobiť nežiaduce ožiarenie organizmu.

Ochrana pred povodňami

O povodniach a záplavách hovoríme vtedy, keď sa zvýšia hladiny vodných tokov, voda vystúpi zo svojich korýt a zaplaví priľahlé územie.

Ochrana v prípade výhražných anonymných telefonátov

Výhražné anonymné telefonáty najčastejšie oznamujú uloženie bomby. Zamerané sú na vyvolanie strachu a paniky v objektoch s väčším sústredením osôb.

Ochrana v prípade prevzatia podozrivej zásielky

Došlú zásielku je potrebné zhodnotiť na základe sprievodných znakov podozrivej poštovej zásielky.

Evakuačná batožina

Odporúčaný obsah a hmotnosť evakuačnej batožiny.

Dôležité telefónne čísla

Ak ste účastníkom mimoriadnej udalosti, pri ktorej je ohrozený život, zdravie alebo majetok, na privolanie pomoci stačí jediné telefónne číslo 112.

112 - číslo tiesňového volania

Pri oznamovaní vzniku mimoriadnej udalosti operátorovi uveďte:

 • vaše meno

 • číslo, z ktorého voláte

 • miesto odkiaľ voláte

 • čo sa stalo a aké sú následky udalosti

112 je číslo, ktoré zachraňuje. Použite ho iba vtedy, ak skutočne potrebujete pomoc!

Nezneužívajte ho, aby ste i vy raz neostali bez pomoci v núdzi!

Ďalšie platné čísla tiesňového volania

 • 150 - Hasičský a záchranný zbor
  (zasahuje pri dopravnej nehode, požiari, úniku nebezpečných látok a pri ohrození následkami živelných pohrôm)

 • 155 - Záchranná zdravotná služba
  (zasahuje pri ohrození života a zdravia)

 • 158 - Polícia
  (zasahuje pri dopravných nehodách, páchaní trestnej činnosti)

 • 159 - Obecná (v mestách Mestská) polícia
  (zasahuje pri zabezpečovaní verejného poriadku, ochrany životného prostredia, spolupôsobí pri ochrane obyvateľov pred ohrozením života a zdravia)

AKO SA SPRÁVAŤ V PRÍPADE VZNIKU MIMORIADNEJ UDALOSTI


Na včasné varovanie obyvateľstva ohrozeného mimoriadnou udalosťou slúži obci Kvašov ručne ovládaná siréna, ktorá je umiestnená v priestoroch požiarnej zbrojnice. Obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej situácie bude varované varovnými signálmi a taktiež informáciou v miestnom rozhlase.

Na základe plánu varovania a vyrozumenia obyvateľov / VaV/ bude v prípade vzniku mimoriadnej udalosti zvolaný krízový štáb obce, v prípade potreby aj evakuačná komisia.

Prvou úlohou krízového štábu bude urýchlený prieskum postihnutého územia. Následne zhodnotenie prvotných informácií a určenie ďalších krokov - vyslobodzovanie postihnutých osôb z trosiek zničených a narušených budov, z

vrakov dopravných prostriedkov v zaplavenom priestore, priebeh záchranných prác, zabezpečenie zdravotníckej pomoci, veterinárnej pomoci, záchranných prác.

Evakuačná komisia sa zvoláva podľa plánu vyrozumenia do miesta evakuačného strediska. Obyvateľstvo sa o evakuácii na ohrozenom území vyrozumie ihneď po vyhlásení evakuácie.

Správy o dosiahnutí pohotovosti evakuačnej komisie a evakuačných zariadení sa predkladajú evakuačnej komisii okresu a to ihneď. Evakuačná komisia podáva správu o stave a priebehu evakuácie denne o 6.00 hod. a o 18.00 hod. Miesto ubytovania evakuovaných je zariadenie určené na ubytovanie a dočasný pobyt evakuovaných. Pre potreby krátkodobej evakuácie (do 72 hodín) sa počíta s jedným miestom (Kultúrny dom).

Miesta ubytovania evakuovaných zabezpečujú príjem a ubytovanie evakuovaných, vedú evidenciu evakuovaných, organizujú a zabezpečujú zapojenie evakuovaných do zásobovacieho a zdravotníckeho systému, zabezpečujú evakuovaným podľa potreby a vlastných možností potrebnú starostlivosť, utvárajú podmienky na organizovanie jednotiek civilnej ochrany z evakuovaných a v určených lehotách informujú evakuačnú komisiu o počtoch evakuovaných. Evakuácia zvierat sa bude vykonávať najmä na záchranu plemenných a cenných zvierat a vykoná sa až po ukončení evakuácie obyvateľstva. Vykonajú sa aj opatrenia na zabránenie vzniku škôd.

Evakuácia vecí sa vykoná na záchranu cenných materiálnych hodnôt, zásob, dokumentácie, technických zariadení. Vykoná sa takisto až po evakuácii obyvateľstva, pričom sa vykonajú aj opatrenia na zabránenie vzniku škôd. Evakuačná komisia rieši samovoľnú evakuáciu (neorganizované opúšťanie ohrozeného priestoru) okamžitými opatreniami na usmernenie, spresňuje evakuačné trasy a zamedzuje prístupu obyvateľstva do ohrozených priestorov.

Pre prípad, že po uplynutí 72 hodín bude naďalej trvať potreba evakuácie obyvateľov ohrozených častí obce, na účely dlhodobej evakuácie (nad 72 hodín) obec zabezpečí ďalšie miesta ubytovania evakuovaných.

OPATRENIA PRED EVAKUÁCIOU

• Vypnúť elektrické spotrebiče s výnimkou chladničiek a mrazničiek.

• Uhasiť otvorený oheň a spaľovacie zariadenia.

• Uzatvoriť hlavné uzávery vody a plynu.

• Odpojiť anténne systémy od prijímačov.

• Pozatvárať všetky okná.

• Pripraviť si evakuačnú batožinu.

• Zamknúť dvere bytu, domu.

ODPORÚČANÁ HMOTNOSŤ EVAKUAČNEJ BATOŽINY

- pre deti do 25 kg

- pre dospelých do 50 kg

ČO VÁM NEMÁ CHÝBAŤ V BATOŽINE?

• osobné doklady, dôležité dokumenty, peniaze, cennosti malých rozmerov,

• osobné lieky, vitamíny a nevyhnutné zdravotnícke potreby,

Čo robiť v prípade vzniku mimoriadnej udalosti

v súvislosti s únikom nebezpečných chemických látok

Nebezpečné chemické látky spôsobujú poškodenie centrálneho nervového systému, dýchacích orgánov, zažívacieho traktu, poškodenie kože, alebo narušujú metabolizmus postihnutého. V prípade havárie spojenej s únikom nebezpečných chemických látok pôsobia na okolie v podobe plynu alebo výparov.

Keď zaznie varovný signál sirény: (mimo doby pravidelného preskúšania)- pri pobyte v budove

• zostaňte vo vnútri,

• treba sa riadiť pokynmi pracovníkov záchranných zložiek, orgánov samosprávy a štátnej správy,

• sledujte vysielanie miestneho rozhlasu,

• neopúšťajte ochranné priestory do času vydania pokynov na ich opustenie,

• vytvorte izolovaný uzavretý priestor - uzavrite a utesnite okná, dvere, vetráky, odstavte klimatizáciu,

• pripravte si improvizovanú ochranu dýchacích ciest, očí a odkrytých častí tela,

• riaďte sa podľa vysielaných pokynov, nepodceňujte riziko,

• pripravte si evakuačnú batožinu, nezabudnite si vziať so sebou doklady, cenné veci malých rozmerov, lieky a pod.,

• telefonujte len v súrnom prípade, nezaťažujte telefónne linky,

• ubezpečte sa , či vaši susedia vedia o vzniknutej situácii,

• v prípade, ak sa vo vašom okolí nachádzajú deti bez dozoru, starí alebo nevládni ľudia -pomôžte im,

• poskytnite pomoc chorým, postihnutým osobám, osobám neschopným pohybu, starším osobám, postarajte sa o deti bez dozoru,

• zachovávajte rozvahu a pokoj,

• budovu opustite len na pokyn.

- pri pobyte mimo budovu

• zachovajte rozvahu, zorientujte sa podľa situácie a rozhodnite sa pre opustenie priestoru ohrozeného nebezpečnou chemickou látkou,

• vaše rozhodnutie je závislé od smeru vetra šíriaceho nebezpečnú látku zo zdroja úniku a vašej polohy; ak sa nachádzate v smere vetra a ste v časovej tiesni,

• priestor opúšťajte najkratšou cestou, podľa možností kolmo na smer vetra

VŽDY PLATÍ !!!

Ochranná maska a akákoľvek náhrada, slúži iba na únik z ohrozeného priestoru.

Nebezpečná látka sa pri úniku šíri v smere vetra.

Únik z ohrozeného priestoru voľte kolmo na smer vetra.

Improvizovaná ochrana dýchacích ciest a povrchu tela

Improvizovaná ochrana dýchacích ciest a povrchu tela improvizované prostriedky individuálnej

ochrany sú určené na ochranu dýchacích ciest a očí, ak neboli vydané ochranné masky a

prostriedky na ochranu povrchu tela.

VŽDY PLATÍ !!!

• Nebezpečná látka sa pri úniku šíri v smere vetra.

• Únik z ohrozeného priestoru voľte kolmo na smer vetra.

Ochrana hlavy - odporúča sa použiť čiapky, šatky, šály, cez ktoré je vhodné natiahnuť kapucňu, prípadne nasadiť ochrannú prilbu (najlepšie cyklistickú, pracovnú, lyžiarsku a podobne).Najvhodnejším spôsobom ochrany úst a nosa je prekrytie týchto častí kusom flanelovej tkaniny alebo froté uterákom mierne navlhčeným vo vode, vodnom roztoku sódy alebo kyseliny citrónovej. Oči chránime okuliarmi uzavretého typu (potápačské, plavecké, lyžiarske a podobne). Vetracie prieduchy na okuliaroch prelepíme lepiacou páskou.

Ochrana trupu - všeobecne platí zásada, že každý druh odevu poskytuje určitú mieru

ochrany, pričom väčší počet vrstiev zvyšuje koeficient ochrany. Na ochranu môžete

použiť dlhé zimné kabáty, bundy, nohavice, kombinézy, šuštiakové športové súpravy.

Použité ochranné odevy je nutné dostatočne utesniť na krku, rukávoch a nohaviciach.

Netesnené zapínanie a rôzne nežiaduce trhliny v odeve je nutné prelepiť lepiacou

páskou. Ku všetkým ochranným odevom je vhodné použiť nepremokavý plášť (napr.

plášť do dažďa) alebo plachtu prehodenú cez hlavu.

Ochrana rúk a nôh - veľmi dobrým ochranným prostriedkom rúk sú gumené rukavice.

Pre ochranu nôh sú najvhodnejšie gumené a kožené čižmy, kožené

vysoké topánky. Pri použití nízkych topánok je vhodné zhotoviť si návleky z igelitových vrecúšok alebo tašiek.

Pri použití improvizovanej ochrany je potrebné dodržiavať nasledujúce zásady:

• celý povrch tela musí byť zakrytý,

• všetky ochranné prostriedky je nutné čo najlepšie utesniť,

• na dosiahnutie vyšších ochranných účinkov kombinujte viac ochranných prostriedkov, alebo

použite odev v niekoľkých vrstvách.

Žiadna spoločnosť nemôže byť na vznik mimoriadnej udalosti spojenej s únikom nebezpečnej

látky a formu organizovaného násilia dokonale pripravená, ale musí byť pripravená tak dobre, ako

je to len možné. K tomu musí byť vytvorená vhodná organizační štruktúra, zaistené jej materiálno

technické vybavenie, dokonalá komunikácia a výmena objektívnych a neskreslených informácií a

tiež systematické preškoľovanie a precvičovanie.

• základné trvanlivé potraviny a nápoje v nepriepustných obaloch na 2-3 dni,

• predmety osobnej hygieny a dennej potreby,

• náhradná bielizeň, odev, obuv, nepremokavý plášť,

• prikrývka, spací vak,

• vrecková lampa, sviečka a zápalky,

• ďalšie nevyhnutné osobné veci podľa potreby a uváženia (mobilný telefón),

• pre deti nezabudnite pribaliť hračku.

SIGNÁLY OHROZENIA

Všeobecné ohrozenie a ohrozenie NL - dvojminútový kolísavý tón sirén pri ohrození alebo pri vzniku mimoriadnej udalosti, ako aj pri možnosti rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti

Ohrozenie vodou - šesťminútovým stálym tónom sirén pri ohrození ničivými účinkami vody. Koniec ohrozenia alebo koniec pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti sa vyhlasuje signálom KONIEC OHROZENIA dvojminútovým stálym tónom sirén bez opakovania,

Varovné signály a signál KONIEC OHROZENIA sa následne dopĺňajú informáciou prostredníctvom obecného rozhlasu. Slovná informácia obsahuje:

 • deň a hodinu vzniku alebo skončenia mimoriadnej udalosti

 • údaje o zdroji a druhu ohrozenia

 • údaje o veľkosti ohrozeného územia

 • základné pokyny pre obyvateľstvo

Kolísavým tónom sirén v trvaní dvoch minút sa vyhlasuje aj ohrozenie v prípade, ak hrozí alebo dôjde k vzdušnému napadnutiu štátu. Ak prostriedok varovanie, ktorým sa takéto ohrozenie vyhlasuje, umožňuje reprodukovať hovorené informácie, bezprostredne po kolísavom tóne sirén musí byť trikrát reprodukovaná veta ,,Pozor, vzdušný poplach"

Varovací systém sa nesmie preskúšavať

 • v nočných hodinách

 • v dňoch pracovného pokoja

 • spôsobom, pri ktorom by mohla nastať zámena so skutočným varovaním obyvateľstva

Varovací systém sa preskúšava spravidla v druhý piatok kalendárneho mesiaca o 12:00 hod.