Kultúra, vzdelávanie, sociálna starostlivosť, infraštruktúra

Charakteristika priemyslu:

V obci Kvašov sa nachádza pekáreň ktorá vyrába cestoviny. V okruhu 20 km sú veľmi zaujímavé priemyselné odvetvia odvetvia:

-gumárenský priemysel(Púchov)

-sklársky priemysel (Led. Rovne)

-textilný a odevný priemysel(Púchov)

-strojárstvo(Dubnica N/V )

Infraštruktúra:

Celá obec je plynofikovaná, obyvatelia sú zásobovaní vodou zo skupinových vodovodov alebo vlastných studní. Obec Kvašov nemá kanalizáciu.

Obcou prechádza cesta 3.triedy do obce Lednica. V obci Kvašov je dostupná mobilná sieť Orange - ( 2G ) a O2 - (4G) a celé územie obce je vykryté signálom WI-FI internetu.

Kultúra

V obci Kvašov sa nachádza Dom kultúry, ktorý slúži pre spoločenský a kultúrny život občanov obce. V obci sa je i kaplnka, ktorá je zasvätená SEDEMBOLESTNEJ PANNE MÁRII, ktorá slúži občanom pre cirkevný a duchovný život..

Obec Kvašov má vedenú kroniku obce od roku 2001 kronikárom Pavlom Florišom. Od roku 2010 je kronikárom obce Miroslav Pilný z Lednice. Kronika zachytáva najvýznamnejšie udalosti a aktivity obce. V obci je vedená i pamätná kniha.

Vzdelávanie

V obci Kvašov je jedno predškolské zariadenie - materská škola, ktorá bola daná do prevádzky v roku 1979. Materskú školu navštevuje 21 detí. Toto zariadenie má jednu budovu s priľahlým pozemkom, ktorý slúži deťom na oddych a zábavu.

Sociálna starostlivosť

Sociálna starostlivosť o občanov v dôchodkovom veku, invalidov, imobilných a seniorov, ktorí nemajú zabezpečení starostlivosť rodinnými príslušníkmi je zabezpečená ústavnou starostlivosťou sociálnym zariadením DSS v Lednických Rovniach.

Vybavenosť obce

V obci sa nachádza cintorín a dom smútku. Pri dome kultúry je hasičská zbrojnica a na začiatku obce je futbalové ihrisko.

Spoločenské organizácie

Dobrovoľný hasičský zbor

TJ Spartak

Stolnotenisový oddiel

Urbárske spoločenstvo