Všeobecne záväzné nariadenie 

 

             

            

                          

 

1,

Dátum zverejnenia 19.12.2018

 Dodatok č.2 k VZN č. 32015.

 

2,

Dátum zverejnenia 29.03.2017

 

VZN - o nakladaní s komunálnymi odpadmi

 

3,

Dátum zverejnenia 21.12.2015

Zásady o hospodárení s majetkom obce

 

4,

Dátum zverejnenia 14.12.2015

VZN - o miestnych daniach a miestnomk poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. č  3/ 2015

 

5,

Dátum zverejnenia 16.07.2015

 Všeobecne Záväzné Nariadenie hazardné hry

   

 6,

Dátum zverejnenia 30.04.2015

Dodatok č.2 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Kvašov č. 1/2011, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni v Materskej škole Kvašov

podľa Zák. č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,

Dátum zverejnenia 21.12.2017

 

 VZN 12017.pdf 

 

7,

Dátum zverejnenia 21.12.2017

 

VZN 22017.pdf 

 

 

8,

Dátum zverejnenia 21.12.2017

VZN 32017.pdf 

 

9,

Dátum zverejnenia 21.12.2017

 VZN č. 4.pdf 

 

10,

Dátum zverejnenia 03.09.2018

 VZN č.22018.pdf