Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kvašov

 

             

            

                          

 1,

Dátum zverejnenia 29.03.2017

 

VZN - o nakladaní s komunálnymi odpadmi

 

2,

Dátum zverejnenia 21.12.2015

Zásady o hospodárení s majetkom obce

 

3,

Dátum zverejnenia 14.12.2015

VZN - o miestnych daniach a miestnomk poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. č  3/ 2015

 

4,

Dátum zverejnenia 16.07.2015

 Všeobecne Záväzné Nariadenie hazardné hry

   

 5,

Dátum zverejnenia 30.04.2015

Dodatok č.2 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Kvašov č. 1/2011, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni v Materskej škole Kvašov

podľa Zák. č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ).

 

6,

Dátum zverejnenia 21.12.2017

 

 VZN 12017.pdf 

 

7,

Dátum zverejnenia 21.12.2017

 

VZN 22017.pdf 

 

8,

Dátum zverejnenia 21.12.2017

VZN 32017.pdf 

 

9,

Dátum zverejnenia 21.12.2017

 VZN č. 4.pdf