Vydanie rodného listu dieťaťa

Na vykonanie zápisu narodenia a vydanie rodného lisu je príslušný matričný úrad, v obvode ktorého sa osoba narodila. Ak je miesto neznáme, vykoná zápis matričný úrad, v obvode ktorého sa narodená osoba našla. Ak sa narodí osoba v dopravnom prostriedku, zapíše narodenie matričný úrad, v ktorého obvode bola narodená osoba vyložená.

 

 

Potrebné doklady na vybavenie:

 • ak sú rodičia manželia:

  • občianske preukazy rodičov dieťaťa

  • sobášny list

 • ak sú rodičia slobodní:

  • občianske preukazy rodičov dieťaťa

Na základe súhlasného vyhlásenia rodičov dieťaťa matričný úrad spíše zápisnicu o určení otcovstva.

 • ak matka dieťaťa je rozvedená:

  • občiansky preukaz matky dieťaťa

  • právoplatný rozsudok o rozvode manželstva

  • sobášny list matky dieťaťa, ak je dieťa narodené do trojstého dňa od právoplatnosti rozsudku o rozvode jej manželstva

Ak sa dieťa narodí v čase od uzavretia manželstva do uplynutia trojstého dňa po zániku manželstva, ako otec dieťaťa sa zapisuje manžel matky dieťaťa.

Ak je dieťa narodené po uplynutí trojstého dňa od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva, obidvaja rodičia predložia občianske preukazy, matka právoplatný rozsudok o rozvode jej manželstva a na základe ich súhlasného vyhlásenia matričný úrad spíše zápisnicu o určení otcovstva.

 • ak matka dieťaťa je vdova:

  • občiansky preukaz matky dieťaťa

  • úmrtný list zomretého manžela

  • občiansky preukaz otca dieťaťa

Na základe súhlasného vyhlásenia rodičov dieťaťa matričný úrad spíše zápisnicu o určení otcovstva.

 • ak matka dieťaťa je neplnoletá:

  • občiansky preukaz matky dieťaťa

  • občiansky preukaz zákonného zástupcu matky dieťaťa

 

Poplatky

 • bez poplatkov