Usmernenie k zaburineniu pozemkov v zastavanom území obce

Usmernenie k zaburineniu pozemkov v zastavanom území obce

1,

Dátum zverejnenia 07.05.2020

 Usmernenie.pdf