Povinné čipovanie psov

Povinné čipovanie psov

 

 

 

                               Regionálna veterinárna a potravinová správa                                              

                                 Moravská 1343/2, 020 01 Púchov

 

         Tel.č. 042/4641315, 0911371587      Fax: 042/4641315       

email: zdraviezvierat.PU@svps.sk

                                                                                 

 

                                                                       Obecné úrady,mestské úrady okresov

                         Ilava, Púchov, Považská Bystrica

 

 

 

Č.j.: 490/2019   Vybavuje: MVDr.Hlubinová                                                         Púchov 21.3.2019

 

 

Vec: Žiadosť o súčinnosť

 

         Regionálna veterinárna a potravinová správa v Púchove vás v zmysle zákona č.39/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, na základe § 16 ods.1,7  vás žiada o spoluprácu vo veci informovania občanov – držiteľov psov vo vašej obci, meste.

Žiadame Vás, aby ste obvyklou formou informovali občanov o povinnosti zabezpečiť trvalé označenie psa transpondérom – čipovanie.

 V zmysle zákona č.39/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, na základe § 19 ods.8,9 psy narodené do 31.8.2018  musia byť začipované do 31.10.2019, psy narodené po dátume 31.8.2018 musia byť začipované najneskôr do 12 týždňov veku.

Podľa § 19 ods.8/ je súkromný veterinárny lekár  oprávnený požadovať úhradu najviac 10 eur, ktorú u psov narodených do 31.10.2019, vlastníkmi ktorých sú osoby v hmotnej núdzi alebo poberatelia minimálneho dôchodku, uhradí štát. / zasielame postup pri uplatňovaní náhrady/

 

Za nesplnenie tejto povinnosti orgán veterinárnej správy uloží v zmysle §48 ods.4/, písm.j pokutu od 300 eur do 800 eur.

 

 

Vzhľadom k blížiacim sa hromadným očkovaniam proti besnote , odporúčame spojiť očkovanie s čipovaním.

 

 

Ďakujeme za spoluprácu

 

 

                                                                           MVDr. Ján Pastorek

                                                                           riaditeľ RVPS Púchov

 

 

2,

 

Postup pri čipovaní psa, vlastníkom ktorého je osoba v hmotnej núdzi alebo poberateľ minimálneho dôchodku

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky vydáva tento postup pri uplatňovaní § 19 ods. 8 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona
č. 184/2018 Z. z., ktorý stanovuje, že za trvalé označenie psa je súkromný veterinárny lekár oprávnený požadovať úhradu najviac 10,- €, ktorú u psov narodených do 31.10.2019 vlastníkom, ktorých je osoba v hmotnej núdzi alebo poberateľ minimálneho dôchodku, uhradí štát.

 

 

Vlastník psa – max.1 pes (príjemca pomoci v hmotnej núdzi alebo poberateľ minimálneho dôchodku):

  • predloží súkromnému veterinárnemu lekárovi pred trvalým označením originál potvrdenia (s podpisom a odtlačkom pečiatky):

a)  Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, že je príjemca pomoci v hmotnej núdzi (vzor tlačiva č. 1),

alebo

b) Sociálnej poisťovne, že je poberateľom minimálneho dôchodku (vzor tlačiva č.2)

  • dátum vydania potvrdenia nesmie byť pred dátumom 1.9.2018 a po dátume 24.1.2020.

 

Ak je poberateľom (príjemcom) oboch spomenutých štátnych podpôr, postačí predložiť iba jedno potvrdenie.

 

Súkromný veterinárny lekár

  • po predložení originálu potvrdenia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny alebo Sociálnej poisťovne vykoná trvalé označenia psa transpondérom (mikročipom)

Súkromný veterinárny lekár je povinný mať v držbe transpondér (mikročip), aby vedel zabezpečiť trvalé označenie psa v cene maximálne 10,-€.

 

1.  Príjemca pomoci v hmotnej núdzi na účely  zákona č. 417/2013 o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov je fyzická osoba, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. Stav, že osoba je v hmotnej núdzi na účely § 19 ods. 8 zákona č. 39/2007 Z. z. v znení zákona č. 184/2018 Z. z. je potrebné preukázať potvrdením Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, že je príjemcom  pomoci v hmotnej núdzi.

 

2. Poberateľ minimálneho dôchodku - Účelom minimálneho dôchodku je zabezpečiť poistencovi dôchodkový príjem na takej úrovni, aby nebol odkázaný na pomoc v hmotnej núdzi. O nároku na zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok rozhoduje Sociálna poisťovňa v priebehu konania o priznaní dôchodku. Na účely trvalého označenia psa u osoby, ktorá je poberateľom minimálneho dôchodku je potrebné žiadať potvrdenie Sociálnej poisťovne o tom, že osoba - vlastník zvieraťa je poberateľom minimálneho dôchodku.

 

 


3,

 Vzor tlačiva č. 1.pdf

 

4,

 Vzor tlačiva č.2.pdf