OZNÁMENIE - o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania

OZNÁMENIE - o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania