O Z N Á M E N I E Územné rozhodnutie stavby „ IBV Háj “ verejnou vyhláškou

O Z N Á M E N I E Územné rozhodnutie stavby „ IBV Háj “ verejnou vyhláškou

                                                              OBEC  KVAŠOV

020 62 Kvašov č. 174

___________________________________________________________________________

Č. j. SÚ-274/2017-07-TS1-20                                               Kvašov 29. 11. 2018

 

 

 

O Z N Á M E N I E

Územné rozhodnutie stavby „ IBV Háj “  verejnou vyhláškou

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Obec Kvašov ako určený príslušný stavebný úrad (určený Okresným úradom Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín listom č. OÚ-TN-OVBP2-2018/5967-2/Ma zo dňa 07. 02. 2018), podľa § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, pre navrhovateľa  Obec Lednické Rovne, Námestie slobody 32/4, 020 61 Lednické Rovne vydal dňa 29. 11. 2018 pod číslom: SÚ-274/2017-06-TS1-20 územné rozhodnutie na stavbu  „ IBV Háj “, umiestnená na pozemkoch parc. č. KN C 670/2, 670/30, 670/31, 670/106, 670/107, 670/133, 670/134, 670/135 670/136, 670/137, 670/138, 670/139,670/140, 670/141, 670/142, 670/143, 670/144, 670/145, 670/146, 670/147 /zeleň/, KN C 1247/1, 1247/5, 1247/8  v katastrálnom území Lednické Rovne.

 

Toto územné rozhodnutie sa podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona oznamuje účastníkom konania    

 

VEREJNOU VYHLÁŠKOU .

 

Doručenie sa uskutoční vyvesením stavebného povolenia po dobu 15 dní v obci Lednické Rovne  a v obci Kvašov na úradnej tabuli spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

 

 

Ing.  Marián  P a v l í k

starosta obce

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stavebné povolenie bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Lednické Rovne a v obci Kvašov a zverejnené súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka a zároveň na svojom webovom sídle obce Lednické Rovne www.lednickerovne.sk, webovom sídle obce Kvašov  www.kvasov.sk

 

 

 

Vyvesené dňa : 29. 11. 2018          Zvesené dňa : ..................

 

 

 

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje zverejnenie územného rozhodnutia

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

OBEC  Kvašov

020 62 Kvašov č. 174

___________________________________________________________________________

Č. j. SÚ-274/2017-06-TS1-20                                             Kvašov 29. 11. 2018

 

 

 

 

R O Z H O D N U T I E

VEREJNOU  VYHLÁŠKOU

 

 

Navrhovateľ                  : O B E C  Lednické Rovne

 

Adresa                           : 020 61 Lednické Rovne, Námestie slobody 32/4

                              

Podal dňa  : 18.09.2017, doplnil 20.06.2018, 06.08.2018, 22.11.2018 návrh na vydanie rozhodnutia  o               

                     

umiestnení stavby          : „ IBV Háj “

                               

v katastrálnom území    : Lednické Rovne

 

na pozemku parc. č.      : KN C 670/2, 670/30, 670/31, 670/106, 670/107, 670/133,

                                  670/134, 670/135 670/136, 670/ 137, 670/138, 670/139,

                                  670/140, 670/141, 670/142, 670/143, 670/144, 670/145,

                                  670/146, 670/147 /zeleň/, KN C 1247/1, 1247/5, 1247/8

 

K predmetnému stavebnému pozemku parc. č. KN C 670/2 o výmere 87 m2 vedeného v KN ako zastavaná plocha a nádvorie, parc. č. KN C 670/30 o výmere 3231 m2 vedeného v KN ako zastavaná plocha a nádvorie, parc. č. KN C 670/31 o výmere 560 m2 vedeného v KN ako zastavaná plocha a nádvorie, parc. č. KN C 670/106 o výmere 102 m2 vedeného v KN ako zastavaná plocha a nádvorie, parc. č. KN C 670/107 o výmere 14 m2 vedeného v KN ako zastavaná plocha a nádvorie, parc. č. KN C 670/133 o výmere 515 m2 vedeného v KN ako zastavaná plocha a nádvorie, parc. č. KN C 670/134 o výmere 542 m2 vedeného v KN ako zastavaná plocha a nádvorie, parc. č. KN C 670/135 o výmere 451 m2 vedeného v KN ako zastavaná plocha a nádvorie, parc. č. KN C 670/136 o výmere 448 m2 vedeného v KN ako zastavaná plocha a nádvorie, parc. č. KN C 670/137 o výmere 342 m2 vedeného v KN ako zastavaná plocha a nádvorie, parc. č. KN C 670/139 o výmere 701 m2 vedeného v KN ako zastavaná plocha a nádvorie, parc. č. KN C 670/141 o výmere 695 m2 vedeného v KN ako zastavaná plocha a nádvorie, parc. č. KN C 670/143 o výmere 699 m2 vedeného v KN ako zastavaná plocha a nádvorie, parc. č. KN C 670/147 o výmere 1407 m2 vedeného v KN ako zastavaná plocha a nádvorie, parc. č. KN C 1247/5 o výmere 91 m2 vedeného v KN ako zastavaná plocha a nádvorie, parc. č. KN C 1247/8 o výmere 98 m2 vedeného v KN ako zastavaná plocha a nádvorie má navrhovateľ vlastnícke právo v podieli 1/1  na základe výpisu z listu vlastníctva  č. 1. K predmetnému stavebnému pozemku parc. č. KN C 1247/1 o výmere 1204 m2 vedeného v KN ako zastavaná plocha a nádvorie má navrhovateľ vlastnícke právo v podieli 1/1  na základe výpisu z listu vlastníctva  č. 1718. K predmetnému stavebnému pozemku parc. č. KN C 670/138 o výmere 682 m2 vedeného v KN ako zastavaná plocha a nádvorie, parc. č. KN C 670/140 o výmere 690 m2 vedeného v KN ako zastavaná plocha a nádvorie má p. doc. Dr. Ing. Peter Vrábel vlastnícke právo v podieli 1/1  na základe výpisu z listu vlastníctva  č. 1868. K predmetnému stavebnému pozemku parc. č. KN C 670/142 o výmere 707 m2 vedeného v KN ako zastavaná plocha a nádvorie má p. Ján Korbel vlastnícke právo v podieli 1/1  na základe výpisu z listu vlastníctva  č. 1864. K predmetnému stavebnému pozemku parc. č. KN C 670/144 o výmere 800 m2 vedeného v KN ako zastavaná plocha a nádvorie má p. Katarína Oriešková vlastnícke právo v podieli 1/1  na základe výpisu z listu vlastníctva  č. 1865. K predmetnému stavebnému pozemku parc. č. KN C 670/145 o výmere 725 m2 vedeného v KN ako zastavaná plocha a nádvorie má p. Juraj Holúbek a manž. Anna vlastnícke právo v podieli 1/1  na základe výpisu z listu vlastníctva  č. 1863. K predmetnému stavebnému pozemku parc. č. KN C 670/146 o výmere 884 m2 vedeného v KN ako zastavaná plocha a nádvorie má p. Anton Bolega a manž. Mária vlastnícke právo v podieli 1/1  na základe výpisu z listu vlastníctva  č. 674.

            Obec Kvašov, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117, ods. 1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, určený Okresným úradom Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín listom č. OÚ-TN-OVBP2-2018/5967-2/Ma zo dňa 07. 02. 2018, posúdil predložený návrh podľa § 35 - 38 stavebného zákona a § 4 vyhl. č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a na základe tohto posúdenia  v y d á v a  podľa § 39 a) cit. stavebného zákona

 

ROZHODNUTIE  O UMIESTNENÍ STAVBY

„ IBV Háj “

 

          Stavba bude realizovaná na pozemkoch podľa katastra nehnuteľností parc. č. KN C 670/2, 670/30, 670/31, 670/106, 670/107, 670/133, 670/134, 670/135 670/136, 670/137, 670/138, 670/139,670/140, 670/141, 670/142, 670/143, 670/144, 670/145, 670/146, 670/147 /zeleň/, KN C 1247/1, 1247/5, 1247/8, v katastrálnom území Lednické Rovne tak, ako je to zakreslené v situácii osadenia M 1:500, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť  tohto rozhodnutia.

 

Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky :

1. Stavebné pozemky parc. č. KN C 670/2, 670/30, 670/31, 670/106, 670/107, 670/133, 670/134, 670/135 670/136, 670/137, 670/138, 670/139,670/140, 670/141, 670/142, 670/143, 670/144, 670/145, 670/146, 670/147 /zeleň/, KN C 1247/1, 1247/5, 1247/8 v katastrálnom území Lednické Rovne sa nachádzajú v zastavanom území obce Lednické Rovne na rovinatom teréne, ohraničené zo severovýchodnej strany pozemkami par.č. KN C 583/11, KN C 583/12, KN C 583/21 vo vlastníctve p. Ľuboša Vanku a manž. Ľuba (iná budova s.č. 1523 na par.č. 583/21), pozemkami parc. č. KN C 583/13, KN C 583/23, KN C 583/43 vo vlastníctve p. Jozefa Pagáča, pozemkami par.č. KN C 583/41 – KN E 343, KN C 583/42, KN C 583/38 – KN E 341, 340, 339, 338, 337, 336 a 335, KN C 583/29, KN C 633, KN C 632, KN C 631 – KN E 331, KN C 630 – KN E 330, KN C 629 – KN E 330, KN C 628 – KN E 329, KN C 627 . KN E 329, KN C 626, KN C 625 – KN E 327, KN C 624/16, KN C 624/17, KN C 624/18, pozemkom par.č. KN C 1272/15 – KN E 1501/1 chodník vo vlastníctve obce,  pozemkom par.č. KN C 1272/18 komunikácia vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja; z juhovýchodnej strany pozemkami par.č. KN C 1247/2 – KN E 1501/1 vo vlastníctve obce, pozemkami par.č. KN C 1247/3, KN C 1247/4, KN C 1247/6, KN C 1247/7, KN C 670/110 vo vlastníctve p. Mariána Mikuláša a manž. Zuzany, pozemkami par.č. KN C 670/27, KN C 670/28 vo

vlastníctve obce, pozemkom par.č. 670/67 vo vlastníctve p. Ladislava Haasa a manž. Márie, pozemkom par.č. 670/68 vo vlastníctve p. Petra Kurusa; z juhozápadnej strany pozemkami par.č. KN C 670/29 vo vlastníctve obce, pozemkom par.č. 670/36 vo vlastníctve p. Františka Oravíka, pozemkami par.č. KN C 670/22, KN C 670/40, KN C 670/23 vo vlastníctve RONA, a.s.; zo severozápadnej strany pozemkom par.č. KN C 670/71, KN C 670/25 komunikácia vo vlastníctve obce, pozemkom par.č. KN C  670/32 vo vlastníctve p. Dušana Bernaťáka, pozemkom par.č. KN C  670/33 vo vlastníctve p. Jána Szekelyho a manž. Heleny, pozemkom par.č. KN C  670/34 vo vlastníctve p. Ladislava Székelyho, pozemkom par.č. KN C 1290/6.

Celková riešená plocha :                            14 245 m2 – 1,42 ha

Zastavaná plocha objektov :                      max 60 %  v rámci pozemku

Percentá občianskej vybavenosti :             0 %

Percentá učené na bývanie :                       100 %

Verejné komunikácie a chodníky :            3130,0 m2

2. Podmienky na zabezpečenie súladu urbanistického a architektonického riešenia stavby s okolím v zmysle § 39 a) ods. 2 písm. b) :

Prípustnosť architektonického riešenia, regulatívy:

V riešenej lokalite je vylúčená možnosť umiestnenia zariadení s negatívnym vplyvom na životné prostredie. Neprípustné je drobnochov domácich hospodárskych zvierat.

Vzhľadom na zastavanie je potrebné objekty a aj ich fasády pri návrhu riešiť na vysokej architektonickej úrovni s využívaním prirodzených materiálov

Pre celé riešené územie sú určené nasledovné regulatívy:

- Objekt rodinného domu bude umiestnený vo vymedzenej ploche na pozemku a to min. 2 m od hranice iného pozemku, min. 6,0 a 6,5 m od hranice pozemku komunikácie a minimálna vzájomná odstupová vzdialenosť objektov je 7,0 m

- Odstupy rodinných domov od hranice pozemku a medzi sebou musia byť v súlade s vyhl.č. 532/2002 Z.z.,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a v súlade z výkresom priestorových regulatívov.

- Uličná čiara je určená 6 m od okraja verejnej komunikácie (chodník ).

- Zastavanosť pozemku je určená max. na 60 % z plochy pozemku, pričom do zastavanosti sa započítavajú aj spevnené plochy a plochy drobných stavieb na pozemku.

- Podlažnosť : maximálne 2 nadzemné podlažia – dve nadzemné podlažia a podkrovie resp. ustúpené podlažie + suterén.

- rodinný dom môže mať najviac 3 byty

- rodinné domy musia mať miesto pre nádobu na odpadky prístupnú z verejného priestranstva – ulice

- počet pozemkov a rodinných domov je maximálny, pozemky je možné spájať za podmienky dodržania percenta     zastavanosti (do 60%- plošne rozľahlejšie domy typu bungalov).

- oplotenia z uličnej strany( medzi verejnou časťou územia a vlastným stavebným pozemkom) riešiť jednotne - murované alebo betónové stĺpiky s výplňou ( drevo, kov, pletivo, plasty...), preferovať živé ploty, oplotenie môže byť urobené priehľadným oplotením max výšky 2,0 m, prípadne nepriehľadným oplotením max výšky 1,6 m. Oplotenie nesmie zasahovať do rozhľadového poľa priliehajúcich pozemných komunikácií.

- na každom pozemku musí byť vymedzený počet parkovacích miest (alebo garážových) zodpovedajúci min. počtu bytových jednotiek v dome, minimálne však 1 garážové stojisko alebo 1 vonkajšie stojisko na 1 byt

- pozemky sú v plošnom rozsahu cca 450 – 900 m2

- v prípade sedlovej strechy hrebeň orientovať kolmo na ulicu

- zachovať ráz regionálnej architektúry. (Sedlové strechy, použitie miestnych tradičných materiálov na fasádach – drevo, kameň, svetlé farby, ... )

- V zástavbe nie je možné umiestniť dvojpodlažné domy s plochou, resp. plytkou strechou

-„ možné doplnkové využitie pozemkov prípustné: služby, obchod verejné stravovanie, dočasné ubytovanie, zeleň záhrad, nevyhnutné plochy a zariadenia technického vybavenia RD

- výnimočne prípustné využitie:  drobné a jednoduché stavby slúžiace na podnikanie a umeleckú činnosť

- neprípustné využitie: výroba a skladovanie, v RD sa nesmú umiestňovať prevádzky, pri ktorých hrozí nebezpečenstvo výbuchu, zamorenia okolia škodlivinami, zápachmi, nadmerným hlukom, otrasmi alebo nebezpečným žiarením“ (ÚP – zmena a doplnok č. 3-  VZN č. 2/2012)

3. Členenie stavby  na stavebné objekty :

SO 01 Rodinné domy – samostatne stojace

SO 03 Prekládka NN podzemného vedenia

SO 04 Prekládka NN vzdušného vedenia

SO 05 Splašková kanalizácia

SO 06 Prekládka slaboprúdu

SO 07 Vodovod

SO 08 Miestne navrhované komunikácie

SO 09 Rozšírenie verejného osvetlenia

4. Charakteristika územia

Riešené územie sa nachádza v južnej časti  katastrálneho územia obce Lednické Rovne pri vodnom zdroji v lokalite Háj „V súčasnosti je v platnom ÚPN SU (Zmena a doplnok č. 3) je lokalita č. 12 určená ako plocha pre výstavbu IBV (zmena z verejnej zelene na výstavbu IBV). V skutočnosti je to územie po starých asanovaných drevených rodinných domoch, v katastri vedené ako zastavaná plocha.“ ( územný plán obce)

Riešené územie susedí s existujúcou zástavbou bytových domov. Plocha je určená platným územným plánom mesta ( a jeho prislúchajúcich zmien) pre individuálnu bytovú výstavbu. Terén je rovinatý. Územie je v súčasnosti nezastavané sa nachádza v intraviláne obce mimo zastavaného územia.

Funkčné využitie územia pre výstavbu IBV / lokalita Háj č.12 /, bolo schválené v Zmenách a Doplnku č. 3 ÚP obce  obecným zastupiteľstvom v Lednických Rovniach dňa 26.03.2013,  / uznesením OZ č. 20/2013 pod bodom D4/. Celková plocha riešeného územia je 15 274,7 m2 = 1,53 ha.

5. Urbanistické riešenie

Podľa územného plánu obce Lednické Rovne je riešené územie funkčne navrhnuté ako plochy na výstavbu IBV. Vzhľadom k stavebnému zákonu a jeho vykonávacím vyhláškam parkovacie a odstavné miesta musia byť súčasťou budov alebo areálu, preto plocha pre verejné parkovacie miesta, vzhľadom na spôsob zastavania sa v tejto vymedzenej časti nenavrhuje.

Riešená plocha nadväzuje priamo na jestvujúcu obytnú zástavbu. Napojenie územia na dopravnú infraštruktúru je riešené z existujúcej miestnej komunikácie, na ktorú sa napojí navrhovaný systém komunikácií.

V urbanistickom riešení sú zohľadnené všetky požiadavky vyplývajúce z vyhlášky MŽP SR č.532/2002 Z. z.,ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie hlavne vo vzťahu k verejným priestorom a verejným plochám.

Súčasťou úpravy lokality je návrh rozmiestnenia rodinných domov tak aby boli umiestnené čo najoptimálnejšie k svetovým stranám a taktiež aj návrh plôch verejnej zelene.

Na základe návrhu urbanistického riešenia sú stanovené regulačné prvky priestorového usporiadania a miery využívania pozemkov pre navrhnuté objekty. ( stavebná čiara, určenie maximálnej šírky, hĺbky a výšky zástavby, vzdialenosti od hraníc pozemkov, odstupy medzi objektmi, typ strechy, koeficient zastavanosti pozemku, index podlažnosti plôch a pod....) V urbanistickom riešení sú zohľadnené technické podmienky územia.

V danej lokalite je potrebná prekládka verejných inžinierskych sietí, ktoré zasahujú do riešených parciel, a taktiež Pre  účely uloženia  prekládok a dobudovania verejných sietí sú  navrhované zelené pásy  a chodníky pri plánovaných  verejných komunikáciách.

V rámci výstavby sietí dôjde aj k prekládke a dobudovaniu verejného osvetlenia pozdĺž navrhovaných komunikácií.

V rámci zástavby dôjde k prekládke  zemného NN vedenia ,prípojky k bytovému domu č.s. 355// 61 b.j/ , ku prekládke vzdušnej NN siete k jestvujúcej rod. zástavbe RD č. s. 362- 364  a zemných NN prípojok k nehnuteľnostiam č.s. 1523/Kaviareň Vagón na parc. KNC 583/21 a k nehnuteľnosti parc. č. KNC 583/23 / Pagáč Jozef/. Taktiež dôjde k prekládke vodovodných a kanalizačných prípojok , z rodinných domov s.č. 362-365 a č.s. 1523/vagón – kaviareň / a z nehnuteľnosti parc. č. KNC 583/23, p. Pagáča Jozefa , ktoré sú napojené do jestvujúcej kanalizácie a vodovodu, nachádzajúcich sa  na pozemkoch parc. č. KNC 670/26,670/12 . Z uvedených nehnuteľností bude vykonaná aj prekládka verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu .

V rámci zastavovacej štúdie dôjde k rozparcelovaniu daného územia na stavebné pozemky. Najprv je potrebné zlúčenie existujúcich  parciel a následné rozdelenie na pozemky podľa štúdie.

Základné priestorové regulatívy sa týkajú určenia uličnej čiary a minimálnych odstupov objektov rodinných domov  od susedných parciel a od seba navzájom. Celkový predpokladaný počet domov

v riešenom území je 11 domov v individuálnom riešení.

Objekty sú umiestnené v súlade so zákonom č.50/1976 o územnom plánovaní a stavenom poriadku ( Stavebný zákon ) v platnom znení a súvisiacimi predpismi ( vyhláška MŽP SR č. 532/2002 Z.z. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu) , kde podľa tohto zákona sú dodržané minimálne vzdialenosti jednak od susedov ( min. 2 m)  a jednak od komunikácie tzn. Min 12,0 m od osi cesty ( 6,0 m od chodníka) . Vzdialenosť medzi rodinnými domami je určená na min 9,0 m.

Územie je vzhľadom na svoju polohou, orientáciu, terén a komunikačne napojenie pre navrhovanú výstavbu vhodné.

6. Architektonické riešenie

Jednotlivé pozemky sú rozparcelované na pozemky s plošnou výmerou cca 750-900 m2 pre pozemok pre individuálnu výstavbu. Na pozemkoch môžu byť umiestnené rodinné domy, ktorých charakteristika je uvedená vo vyhláške 532/2002 Z.z.

Taktiež na pozemkoch v súvislosti s cit. vyhláškou môžu byť umiestnené aj drobné stavby, ktorú budú tvoriť doplnkovú funkciu hlavnej stavby. Miera zastavania pozemku je určená max na 60%.

Materiálové a výtvarno – kompozičné riešenie

Pri architektonickom riešení objektov rodinných domov je treba v zmysle záväzných častí územného plánu zachovať ráz regionálnej architektúry. (Sedlové strechy, použitie miestnych tradičných materiálov na fasádach – drevo, kameň, svetlé farby, ... )

Konkrétne architektonické a výtvarné riešenie je ponechané na architekta alebo projektanta konkrétneho domu.

7. Dopravné a technické riešenie stavieb

7.1. Doprava

Miestna komunikačná sieť: Navrhovaná lokalita IBV bude sprístupnená pomocou existujúcich a navrhovaných komunikácií. V danej lokalite je vybudovaná obojsmerná komunikácia šírky 5,5 m, ktorá sa vzhľadom na novovzniknutú zástavbu v mieste tejto zástavby rozšíri tak aby spĺňala triedu komunikácie C3 kategórie MO 6,5 /30. Na túto komunikáciu bude napojený systém nových jednosmerných komunikácií šírky 3,25 m (s  ochranným pásom 0,5 m z každej strany) , vedených okolo všetkých pozemkov. V severnej časti riešenej oblasti sa nachádza komunikácia, na ktorej je potrebná úpravy trasy tak aby nezasahovala do susedných pozemkov.  Vytvorená sieť komunikácií sprístupňuje všetky pozemky a zároveň dáva predpoklady na výhľadovú urbanizáciu ďalšieho územia s napojením na nadradenú komunikáciu.

Doprava statická: Parkovanie a odstavovanie vozidiel pri objektoch je riešené v kapacitách podľa s STN 736110 a v zmysle vyhl. č. 532/2002Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. V zmysle platnej legislatívy pre 1 bytovú jednotku je potrebné realizovať minimálne 1 parkovacie alebo garážové miesto. Tieto miesta musia byť vymedzené na pozemkoch rodinných domov. S verejným parkovaním sa v lokalite neuvažuje.

Doprava pešia: Pozdĺž navrhnutých obslužných komunikácii je navrhnutý jednostranný chodník šírky 1,5 m pre pohyb peších., ktorý je vedený za zeleným pásom, vedeným pozdĺž navrhov. komunikácie.

Zeleň a sadové úpravy : Obytnú časť dotvorí zeleň nízkeho a vysokého vzrastu. Zeleň súkromných pozemkov bude súčasne plniť funkciu hygienickú. V rámci pozemkov budú taktiež vyčlenené časti pre verejnú zeleň, kde budú podľa možností obce vybudované park, detské ihrisko.

7.2 Technická vybavenie územia : V dopravnom priestore, v ktorom je navrhnutá cestná komunikácia, chodník pre peších šírky 1,5 m a zelený pás šírky min. 1,5 m budú umiestnené všetky navrhované inžinierske siete – vodovod, kanalizácia, plynovod, NN elektrické vedenie, a verejné osvetlenie.

Prípojky na verejné rozvody inžinierskych sietí budú súčasťou objektov rodinných domov.

Predpokladaná potreba vody a bilancia odpadových vôd: HYDROTECHNICKÝ VÝPOČET

Údaje o potrebe pitnej vody

V rodinnom dome sa z uvažuje z 5 člennou domácnosťou. Podľa Vyhl. MŽP SR č.648 zo 14.11.2006 bude spotreba vody pre 1 rodinný dom nasledovná:

Priemerná denná potreba vody

Qp = 145 x 5 = 725 l/deň = 0,725 m3/deň = 0,008 litov /sek.

Maximálna denná potreba vody (kd=1,6 – koeficient dennej nerovnomernosti)

Qm = Qp x kd = 725 x 1,6= 1160 l/deň

Maximálna hodinová potreba vody

Qh = Qm x 1,8 = 2088 l/deň = 87 l/hod. = 0,024 l/sek.

Priemerná ročná potreby vody Qr = Qp x 365 = 264 625 l/r = 264,63 m3/r.

Potreby pitnej vody v danej lokalite pre 11 rodinných domov

Priemerná denná potreba: Qp =∑Qp (l/deň)

725*11= 7975 l/deň

Maximálna denná potreba: Qm =∑Qm (l/deň)

7975*1,6=12 760 l/deň

Maximálna hodinová potreba: Qh =∑Qh (l/s)

0,265 l/s

Priemerná ročná potreba: Qr =∑Qr (m3/rok)

7975*365=2910,875 m3/rok

 

Údaje o množstve a kvalite splaškových vôd

Množstvo splaškových odpadových vôd uvažujeme v zmysle STN 75 6101 sa zhodne s potrebou pitnej vody Qp = 7975 l/deň.

V rámci budovania infraštruktúry dôjde k výstavbe nových inžinierskych sietí ako doplnenie existujúceho vodovodu, ktorý sa nachádza v danej lokalite. O doplnení vodovodu pojednáva stavebný objekt SO 07. Taktiež je potrebné doplnenie a prekládky existujúcej kanalizácie o ktorom pojednáva stavebný objekt SO 05.

Zásobovanie elektrickou energiou

Rozvody VN a NN : V riešenom území sú nachádzajú  NN rozvody v majetku SSE-D, ktoré bude nutné preložiť podľa projektu a vyjadrení SSE-D. Pre navrhovanú  zástavbu samostatne stojacich  bude potrebné preložiť jestvujúce  NN podzemné vedenie a vzdušnú NN sieť/v majetku SSE/  nachádzajúcu sa v navrhovanej trase individuálnej bytovej výstavby, taktiež jestvujúce  zemné el. prípojky v pozemkoch KNC 670/12 a 670/26  / zapísaných v  LV č. 1 Obec Lednické Rovne/ ktoré slúžia pre  napojenie nehnuteľností na parc. KNC 583/21 a KNC 583/2

Napojenie rodinných domov na elektrickú rozvodnú sieť bude pomocou plánovanej siete, ktorá sa umiestni v zelenom páse. Rozvod určí dodávateľ elektrickej energie v danej lokalite (SSE-D). Elektrické rozvody NN sú navrhnuté zemným vedením z trafostanice HÁJ.

Predpokladaný odber pre navrhovanú novú lokalitu je 13x32A. Upozorňujem že je nutné zásobovať elektrickou energiou aj jestvujúcu zástavbu.

V zasahovanej lokalite cez riešené územia prechádzajú nadzemné a podzemné vedenia NN a VN siete. Vzhľadom na nové riešenie a účel pozemku je potrebná ich prekládka. O prekládke týchto vedení pojednáva stavebný objekt SO 03, SO04.

V navrhovanom riešení sa nachádza aj telefónny  stĺp , ktorý bude taktiež potrebné preložiť vzhľadom na zásah do cestnej komunikácie. – SO 06

Súčasťou riešenia je aj návrh verejného osvetlenia pozdĺž navrhovaných komunikácií , ktoré bude vedené v zelenom páse.- objekt SO09. A taktiež aj prekládka lámp pouličného osvetlenia nachádzajúce sa pozdĺž existujúcej cesty.

Zásobovanie plynom : V zelenom páse navrhovanej komunikácie bude umiestený plynovod, na ktorý budú jednotlivé rodinné domy napájané pomocou prípojok. Predpokladané ročné odberné množstvo je ( v rodinnom dome uvažujem z prípravou TV, prípravy jedál= qb=220 m3/byt/rok a vykurovania= 3400 m3/byt/rok), kde nb. Je počet rodinných domov = 11:

Ročná potreba plynu pre 11 rodinných domov: Qr,b=qb*nb=220*11+3400*11 = 39 820 m3/rok

Hodinová potreba plynu pre 11 rodinných domov: Qo=Km*Qr=1/2000* 39820 = 19,91 m3/hod

Redukované množstvo odberu plynu pre jeden rodinný dom ( uvažujem plynový kotol + jeden plynový sporák + plynový zásobník  : Qred =K1*Q1+K2*Q2=(1,15)*1-0,5+(2,8+2,1)*2-0,15=5,56m3/h

8. Ďalšie podmienky

V návrhu zástavby sú zohľadnené všetky požiadavky vyplývajúce z vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Vzhľadom na charakter územia nie je potrebné žiadať príslušný orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy o súhlas na použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely.

8.1 Určenie pozemkov, ktoré nemožno zaradiť medzi stavebné pozemky

Pozemky, ktoré sa nachádzajú vo vymedzenom území podľa grafickej častí, sú kvalifikované ako stavebné pozemky.

8.2 Chránené časti krajiny :Na riešené územie sa nevzťahujú ustanovenia o chránených častiach krajiny podľa osobitných predpisov

9. Riešenie požiarnej ochrany

Protipožiarna bezpečnosť posudzovaných stavieb bude riešená v zmysle Zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, resp. Vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb (ďalej len vyhláška č. 94/2004) a STN 92 0201-1 až 4, Požiarna bezpečnosť stavieb, Spoločné ustanovenia (ďalej len STN 92 0201- 1 až 4), v častiach v ktorých sa zhoduje s vyhláškou č. 94/2004, a podľa ďalších súvisiacich noriem. Rodinné domy sú posudzované ako nevýrobné stavby, resp. stavby na ubytovanie skupiny A v súlade s vyhláškou č. 94/2004.

Na zamedzenie prenosu požiaru z horiacej stavby na inú stavbu alebo z horiaceho požiarneho úseku na iný požiarny úsek bude stavba, resp. požiarne úseky od seba vzdialené najmenej o odstupovú vzdialenosť, ktorá je určená podľa tab. 3 v STN 92 0201-4, resp. podľa: veľkosti požiarne otvorených plôch požiarneho úseku, plošnej hustoty tepelného toku z požiarneho úseku, rozmerov požiarneho úseku,

Prístupové komunikácie a nástupná plocha

V súlade s §82 vyhlášky č. 94/2004, budú posudzované stavby vybavené prístupovou komunikáciou na zásah vedúcou priamo ku posudzovanému objektu. Prístupová komunikácia bude mať trvalé voľnú šírku najmenej 3 m a jej únosnosť na zaťaženie jednou nápravou vozidla bude najmenej 80 kN. Vjazdy na prístupovú komunikáciu a prejazdy na nich budú mať šírku najmenej 3,5 m a výšku najmenej 4,5 m. Nástupné plochy pre posudzované stavby sa v súlade s §83 ods.1, písm. b) vyhlášky č. 94/2004 nepožadujú.

Potreba vody na hasenie požiarov pre predmetné stavby, po realizácii hlavných vodovodných rozvodov v lokalite, bude zabezpečená v súlade s Vyhláškou MV SR č. 699/2004 Z.z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov (ďalej len vyhláška č. 699/2004) a podľa STN 92 0400, Požiarna bezpečnosť stavieb. Zásobovanie vodou na hasenie požiarov (ďalej len STN 92 0400) tak, aby bolo zabezpečené požadované množstvo vody na hasenie požiarov 7,5 l.s1.V zmysle §3 ods. 3 vyhlášky č. 699/2004 a čl. 3.4.1 v STN 92 0400, stavba, ktorej hodnota je nižšia ako náklady na zabezpečenie vody na hasenie požiarov a nehrozí rozšírenie požiaru na iné stavby, sa nezabezpečuje zariadením na dodávku vody na hasenie požiarov.

10. Starostlivosť životné prostredie

Rodinné domy, pre ktoré je určené územie svojou prevádzkou nebudú produkovať žiadne škodliviny, ktoré nevzniknú taktiež ani z prevádzky cesty a spevnených plôch a vzhľadom na to nemá negatívny vplyv na životné prostredie. Zástavba nebude produkovať zdraviu škodlivé látky a taktiež ani exhaláty a škodlivý odpad. Plánovaná zástavba nebude zdrojom hluku. Splaškové vody budú odvádzané cez prípojky do verejnej kanalizácie.

Triedenie odpadov zabezpečí obec v spolupráci s občanmi v rámci triedenia odpadov v celej obci. Na každom pozemku musí byť vyčlenený priestor pre komunálny odpad s ľahkou dostupnosťou na vývoz.

V rámci pozemkov a zasahovanej lokality je nutné odstránenie trvalých porastov. Na zasahovaných pozemkoch sa nachádzajú prevažne ovocné stromy a ostatné listnaté stromy ( lipa, ...). Stromy, ktoré budú zasahovať do budúcej výstavby komunikácie alebo rodinných domov je nutné odstrániť ( taktiež odstrániť aj pne). V Budúcnosti sa v danej lokalite vysadia nové stromy- prevažne na plochách verejnej zelene a taktiež sa počíta aj z individuálnou výsadbou majiteľov jednotlivých pozemkov.

11. Pripojenie stavieb na inžinierske siete :

voda :  novovybudovanými vodovodnými prípojkami vedenými z nových vodomerných šácht z jestvujúceho a navrhovaného verejného vodovodu

odkanalizovanie : novovybudovanými kanalizačnými prípojkami s revíznymi šachtami do navrhovanej verejnej kanalizácie; dažďové vody budú odvádzané vsakovaním na pozemkoch stavebníka

elektrika : novovybudovanými zemnými káblovými prípojkami z navrhovanej  NN siete s meraním z verejne prístupného miesta

vykurovanie : ústredné na zemný plyn

dopravne : z jestvujúcich a navrhovaných miestnych komunikácii  

Prípojky na inžinierske siete si jednotliví navrhovatelia – vlastníci pozemkov zrealizujú na vlastné

náklady.

12. V ďalšom stupni projektovej dokumentácie pozemnej a dopravnej stavby je projektant alebo osoba s príslušným odborným vzdelaním povinná zohľadniť podmienky a požiadavky, ktoré boli uplatnené  dotknutými orgánmi v územnom konaní a dôsledne rešpektovať príslušné ustanovenia stavebného     a cestného zákona  (základné požiadavky na výstavbu, stavebné  výrobky) :

a) Energotel, a.s., Bratislava, prevádzka Žilina vo vyjadrení č. ET/MM17/872 zo dňa 17.08.2017 pre územné konanie:

Stavba nezasahuje podzemné telekomunikačné vedenia v správe Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina, a Energotel, a.s., Bratislava. Toto vyjadrenie má platnosť 12 mesiacov.

b) Krajský pamiatkový úrad  Trenčín v záväznom stanovisku zn. KPUTN-2017/18683-2/64058  zo dňa 17.08.2017 súhlasí s realizáciou stavby a určuje tieto podmienky:

Termín začatia akýchkoľvek zemných prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme ohlásiť najmenej s dvojtýždňovým predstihom KPÚ Trenčín písomne, e-mailom alebo telefonicky s uvedením telefonického kontaktu a to vzhľadom  k tomu, že nie je možné vylúčiť narušenie doposiaľ nepreskúmanej archeologickej lokality.

Je nutné, aby investor pri začatí výkopových prác zvolal kontrolný deň za účasti pracovníkov KPÚ Trenčín. Z priebehu kontrolného dňa bude vytvorená zápisnica. Termín kontrolného dňa požadujeme ohlásiť s dvojtýždňovým predstihom e-emailom alebo telefonicky (podatelna.pd@pamiatky.gov.sk) s uvedením telefonického kontaktu.

Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a  stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej „stavebný zákon“) v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác  ihneď ohlásiť nález KPU Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky KPÚ Trenčín alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky  KPÚ Trenčín  je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä  zabezpečiť  ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa vyššie uvedeného metódami  archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa vyššie uvedeného, je povinná KPÚ Trenčín predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze; správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie.

KPÚ Trenčín vykonáva pamiatkový dohľad formou obhliadky výkopov stavby v období od zahájenia zemných prác až po ich ukončenie.

            KPÚ Trenčín toto záväzné stanovisko vydal z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom a je záväzným stanoviskom podľa stavebného zákona.

            Toto záväzné stanovisko nenahrádza vyjadrenia iných orgánov štátnej správy a územnej samosprávy.

V súlade s § 44a pamiatkového zákona záväzné stanovisko podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona po uplynutí troch rokov odo dňa jeho vydania stráca platnosť, ak nedošlo k jeho použitiu na účel, na ktorý je určené.

Toto záväzné stanovisko platí pre územné a stavebné konanie stavby.

c) SPP-Distribúcia, a. s., Bratislava vo vyjadrení č. TD/KS/693/2017/Kr zo dňa 24.08.2017 pre územné konanie k výstavbe plynárenského zariadenia a k umiestneniu stavby z hľadiska bezpečnostných a ochranných pásiem existujúcich plynárenských zariadení:

Toto stanovisko nenahrádza technické podmienky pripojenia budúceho odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti SPP-D.

V záujmovom území sa nachádza/nachádzajú:                              

plynárenské zariadenie (technologický objekt):         STL plynovod            

ochranné pásmo plynárenského zariadenia:   áno                 

bezpečnostné pásmo plynárenského zariadenia:        áno                 

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“):

SÚHLASÍ s umiestnením vyššie uvedenej stavby za dodržania nasledujúcich podmienok:

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

- Stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike,

- stavebník je povinný dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005 a STN 73 3050,

- stavebník je povinný zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení,

- pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk), 

- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu,

TECHNICKÉ PODMIENKY:

- zásobovanie riešeného územia zemným plynom je pri maximálnom hodinovom odbere 25,34 m3/hod. z hľadiska kapacity distribučnej siete možné z existujúceho STL plynovodu DN 100, PN 80 kPa, vedeného v záujmovom území s bodom napojenia pred parcelou číslo 670/30 v katastrálnom území Lednické Rovne,

- stavebník je povinný pred vypracovaním projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania postupovať v zmysle pokynov pre proces pripájania zverejnených na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk),

- stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania podľa podmienok uvedených v tomto vyjadrení a podľa technických podmienok pripojenia stanovených na základe žiadosti v zmysle pokynov pre pripájanie,

- stavebník je povinný zabezpečiť, aby trasa navrhovaných plynárenských zariadení rešpektovala iné vedenia s ohľadom na možnosť ich poškodenia pri výstavbe, resp. aby pri prevádzkovaní nemohlo dôjsť k vzájomnému ovplyvňovaniu, prípadnému poškodeniu,

- stavebník zabezpečí, aby v projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania bolo uvedené rozdelenie vyhradených technických zariadení v súlade s vyhláškou č. 508/2009 Z.z.,

- v projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných predpisov, požadujeme, aby stavebník:

 • rešpektoval a zohľadnil existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
 • pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržal minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
 • zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vzťahu k existujúcim plynárenským zariadeniam,
 • zabezpečil vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami,
 • zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a križovaní existujúcich plynárenských zariadení a navrhovanou stavbou,

- stavebník je povinný projektovú dokumentáciu pre účely stavebného konania predložiť na posúdenie SPP-D,

OSOBITNÉ PODMIENKY:

- upozorňujeme na skutočnosť, že predmetnou lokalitou prechádza elektrická prípojka pre regulačnú stanicu Lednické Rovne.

UPOZORNENIE:

Toto stanovisko nie je možné použiť pre účely stavebného konania podľa stavebného zákona, prípadne iného osobitného predpisu, a podobne ho nie je možné použiť ako súčasť ohlásenia drobnej stavby.

Každú zmenu dokumentácie/umiestnenia stavby, ku ktorej dôjde po vydaní tohto stanoviska, je stavebník povinný prerokovať s SPP-D a požiadať SPP-D o vyjadrenie k navrhovanej zmene.

Stanovisko a podmienky v ňom stanovené sú platné v prípade, že návrh (žiadosť) na vydanie územného rozhodnutia bude podaný najneskôr do 24. 8. 2018, ak stavebník túto lehotu zmešká, je povinný požiadať SPP-D o vydanie nového stanoviska.

SPP-D je v súlade s príslušnými právnymi predpismi oprávnená toto stanovisko zrušiť v prípade, ak dôjde k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých SPP-D pri vydávaní tohto stanoviska vychádzala, alebo v prípade, ak dôjde k zmene ustanovení právnych predpisov, na základe ktorých bolo toto stanovisko vydané.

d) Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja v Trenčíne vo vyjadrení  SC/2017/2365-2 zo dňa 24.08.2017 :

- súhlasíme s vydaním územného rozhodnutia na stavbu „IBV Háj Lednické Rovne“.

e) Okresný úrad Považská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií v záväznom stanovisku OU-PB-OCDPK-2017/010117-002 zo dňa 24.08.2017 k projektovej dokumentácii stavby pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie:

Stavba sa bude dotýkať miestnych komunikácií obce Lednické Rovne a nemá súvislosť s cestami II. a III tr.

Tunajší cestný správny orgán vykonávajúci štátnu správu pre cesty II. a III tr. na území okresov Považská Bystrica, Púchov prerokoval žiadosť o stanovisko k hore uvedenej dokumentácii a z dopravného hľadiska nemá k nej pripomienky.

Toto záväzné stanovisko zároveň nahrádza stanovisko pre konanie nasledujúce podľa stavebného zákona, ale nenahrádza povolenie pre konanie (zvláštne užívanie ciest, určenie dopravného značenia,....) podľa cestného zákona.

f) Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici v záväznom stanovisku na územné konananie č. A/2017/01629-2-HŽPaZ zo dňa 30.08.2017 súhlasí.

g) Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva vo vyjadrení č. OU-PU-OSZP-2017/001495-2 ZG zo dňa 04.09.2017 k projektovej dokumentácii v zmysle § 99 ods.1 písm. b) bod 1) zákona o odpadoch :

- technická správa projektovej dokumentácie neobsahuje predpokladané druhy odpadov, ktoré vzniknú pri výstavbe. Z toho dôvodu tunajší úrad požaduje doplnenie projektovej dokumentácie v ďalšom stupni jej spracovania o predpokladané odpady, ktoré vzniknú pri výstavbe a spôsob nakladania s nimi.

g.1) Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa vo vyjadrení č. OU-PU-OSZP-2017/001473-2/ZB 4 zo dňa 07.09.2017 k projektovej dokumentácii:

- z hľadiska ochrany vodných pomerov s vyššie uvedeným zámerom riešeným v predloženej projektovej dokumentácii v zmysle § 28 vodného zákona súhlasí.

Stavba sa nenachádza v ochrannom pásme vodárenského zdroja slúžiaceho k hromadnému zásobovaniu pitnou vodu.

Žiadame rešpektovať pásmo ochrany verejných vodovodov a verejných kanalizácii v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach.

Ďalší stupeň projektovej dokumentácie žiadame predložiť k vyjadreniu.

Toto vyjadrenie nie je rozhodnutím v správnom konaní, nenahrádza povolenie ani súhlas orgánu štátnej vodnej správy vydávaný podľa tohto zákona a je záväzným stanoviskom v zmysle § 140b stavebného zákona.

g.2) Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny vo vyjadrení č. OSZP 2017/001490-2/ZJ 16, 10 zo dňa 14.09.2017 a č. OSZP 2018/001196-2/HJ ZJ 16, 10 zo dňa 31.08.2018 k územnému rozhodnutiu:

- má z hľadiska záujmov sledovaných štátnou správou ochrany prírody a krajiny k vydaniu územného rozhodnutia pre vyššie uvedenú IBV vecne príslušným stavebným úradom nasledovné pripomienky:

1/ z dôvodu lepšieho optického začlenenia IBV do urbanizovaného prostredia je nutné v ďalšom stupni PD dopracovať zjednodušený projekt sadových úprav verejných priestranstiev navrhnutý s vylúčením drevín patriacich medzi peľové alergény a drevín, ktorých nadzemné časti sú jedovaté /tis, zlatý dážď a pod./, spracovaný projekt sadových úprav bude tunajšiemu úradu predložený na odsúhlasenie pred vydaním stavebného povolenia

2/ v prípade, ak pri realizácii inžinierskych sietí alebo rodinných domov bude nutné odstrániť stromy alebo krovité dreviny je potrebné požiadať vecne príslušný orgán ochrany prírody o vydanie súhlasu na výrub drevín v zmysle § 47 ods. 3 zákona NR SR č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

g.3) Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, posudzovanie vplyvov na životné prostredie vo vyjadrení č. OSZP 2018/001293-2/HJ ZJ 16, 10 zo dňa 31.08.2018 k územnému rozhodnutiu:

- v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou obce konštatuje, že umiestnenie 11 RD a ich inžinierskych sietí nie je zaradené medzi činnosti uvedené v prílohe č. 8 zákona, a preto nepodlieha zisťovaciemu konaniu ani posudzovaniu podľa zákona EIA .

h) Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Považskej Bystrici, Okresný dopravný inšpektorát, Oddelenie výkonu služby v stanovisku č. ORPZ-PB-ODI-40-101/2017 zo dňa 04.09.2017 pre územné rozhodnutie súhlasí s realizáciou stavby za dodržania nasledovných podmienok:

- predložiť časový harmonogram jednotlivých etáp počas realizácie stavby,

- dodržať podmienky stanovené správcom stavbou dotknutých pozemných komunikácií, ako aj príslušným cestným správnym orgánom,

- v nasledujúcom stupni projektovej dokumentácie predložiť na posúdenie ODI tak projekt prenosného dopravného značenia, ktoré bude použité počas realizácie stavebných prác, ako aj návrh trvalého dopravného značenia, ktoré bude v lokalite umiestnené.

ODI si vyhradzuje právo dodatočne stanoviť podmienky alebo uložené podmienky zmeniť, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, prípadne dôležitý verejný záujem a zároveň si vyhradzuje právo pripomienok k nasledujúcim stupňom projektovej dokumentácie. Toto stanovisko slúži ako podklad pre stavebný úrad, ktorý vo veci rozhoduje.

i) Slovak Telekom, a. s. Bratislava vo vyjadrení  č. 6611725490 zo dňa 11.09.2017 pre územné konanie:

- dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o.

Slovak Telekom a. s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné :

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č.351/2011 Z. z. ) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenia §65 zákona č. 351/2011 Z. z. . o ochrane proti rušeniu.

2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade, ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a. s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí:

Marcel Garai,  marcelgarai@telekom.sk,  +421 42 4424299, 0902719451

4.V zmysle § 66 ods.7 zákona č.351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č.351/2011 Z. z.  je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.

6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovaní stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich  podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.

7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona š. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovak Telekom, a. s. týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenia od prevádzkovateľov týchto zariadení.

10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a. s.  a DIGI SLOVAKIA, s. r. o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a. s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: https://www.telekom.sk/vyjadrenia. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať  alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a. s.

13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť  nehnuteľnosť na telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

Všeobecné podmienky ochrany SEK

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a. s. povinný zabezpečiť:

 • Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a. s.
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
 • Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaným telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner:

Ladislav Hrádil, hradil@suptel.sk, 0907 777474

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu  byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ

povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

 • Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
 • Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
 • Upozornenie  zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
 • Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)
 • Aby bolí odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
 • Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
 • Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129
 • Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)

UPOZORNEN1E: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).

4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa  STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom

rozsahu.

j) Považská vodárenská spoločnosť, a. s., Považská Bystrica vo vyjadrení č. 7157/23/2017-CA zo dňa  22.09.2018 :

K žiadosti uvádzame :

Zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd.

V rámci budovania infraštruktúry dôjde k výstavbe nových IS - doplnenie existujúceho vodovodu ( SO 07 ), doplnenie a prekládka existujúcej kanalizácie ( SO 05 ).

Potreba vody : Qdp = 10,15 m3             Qhmax = 0,312 1/s Qr = 3440 m3

K žiadosti uvádzame:

1. Na uvedených parcelách sa nenachádzajú žiadne IS v správe PVS, a.s. Verejný vodovod LT DN 80 a verejná kanalizácia BT DN 300 a PVC DN 300 sú vedené v miestnych komunikáciách - viď priložená situácia GIS.

2. Zakreslenie IS v situácii GIS je orientačné - vodovod zelenou farbou, kanalizácia červenou farbou.

3. Pre spracovanie PD pre vydanie stavebného povolenia bude potrebné uvedené IS vytýčiť. Vytýčenie vykoná PVS, a.s. na základe písomnej objednávky doručenej na HS Služby PVS, a.s., ul. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica, tel. 0905/850 734.

4. PD SO 05 splašková kanalizácia a SO 07 vodovod neboli predložené na vyjadrenie - v technickej správe je len odvolávka na tieto SO. V celkovej situácii ( Priestorové regulatívy ) je zakreslený vodovod a kanalizácia, ktoré sú plánované v tejto lokalite ( zatiaľ spracovaná PD pre DUR a SP, výstavby zo štrukturálnych fondov na základe výzvy MŽP SR).

5. V súčasnosti je možné plánovanú IBV pripojiť na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu v správe PVS, a.s. (viď bod 2. vyjadrenia - situácia ) za týchto všeobecných podmienok :

• na verejný vodovod - samostatnou alebo spoločnou vodovodnou prípojkou, resp. rozšírenie verejného vodovodu a následne vodovodné prípojky, materiál HDPE, priemer určí projektant, nepriepustné vodomemé šachty umiestnené do 10 m od miesta pripojenia na verejný vodovod

• na verejnú kanalizáciu - samostatnou alebo spoločnou kanalizačnou prípojkou, resp. rozšírenie verejnej kanalizácie a následne kanalizačné prípojky s najmenším priemerom - DN 150 mm, materiál PVC, pred pripojením do verejnej kanalizácie je potrebné umiestniť kanalizačnú revíznu šachtu D 415-600, do verejnej kanalizácie je možné odvádzať iba splaškové odpadové vody

• všetky dažďové odpadové vody zo zastavaných a spevnených plôch je potrebné odvádzať mimo verejnú kanalizáciu.

6. Rozšírenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie je vodnou stavbou - zákon NR SR č.

364/2004 Z.z. v platnom znení. V prípade realizácie rozšírenia vodovodu a kanalizácie žiadame predložiť samostatnú PD rozšírenia verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v rozsahu pre vydanie stavebného povolenia v súlade so zákonom NR SR č. 442/2002 Z.z. v platnom znení, do PD zapracovať uvedené podmienky PVS, a.s. a pri navrhovaní a projektovaní dodržať ochranné pásmo

( ďalej len OP ) vodovodných a kanalizačných potrubí v súlade s § 19 ods. 2 a 5 citovaného zákona.

7. Na základe uvedeného žiadame, aby investor pred spracovaním PD pre vydanie stavebného povolenia zabezpečil vytýčenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v dotknutom území. Vytýčenie vykoná PVS, a.s. na základe písomnej objednávky doručenej na HS Služby PVS, a.s., ul. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica, tel. 0905/850734.

8. Na základe vytýčenia a následne geodetického zamerania žiadame OP zakresliť do celkovej situácie stavby. Dodržanie OP platí pre jestvujúce verejné vodovody a kanalizácie, tiež pre rozšírenie.

9. Obec Lednické Rovne ako vlastník verejného vodovodu a verejnej kanalizácie (tiež plánovaného rozšírenia ) má uzatvorenú s PVS, a.s. Zmluvu na prevádzkovanie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie č. 2/2007 a 2/2008. Po vydaní kolaudačného rozhodnutia o užívaní stavby, prevádzkovateľom rozšírenia verejného vodovodu a verejnej kanalizácie bude PVS, a.s.

10. Uvedené podmienky žiadame zapísať do územného rozhodnutia.

Za predpokladu splnenia uvedených podmienok, s PD pre vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby súhlasíme.

k) Okresný úrad Púchov, odbor krízového riadenia v záväznom stanovisku č. OU-PU-OKR-2017/0001596-2 EC1 A-10 zo dňa 05.10.2017 k územnému rozhodnutiu:

- súhlasí s vydaním územného rozhodnutie na umiestnenie stavby „IBV Háj Lednické Rovne“ z hľadiska civilnej ochrany bez pripomienok.

l) Stredoslovenská energetika – Distribúcia,  a. s., Žilina vo vyjadrení zn. 4600037178 zo dňa 18.10.2017 k územnému rozhodnutiu :

1. S predloženou PD pre ÚR súhlasíme s pripomienkami.

2. Pre napojenie nových odberných miest (14 RD) v lokalite Lednické Rovne - IBV Háj je potrebné vybudovať rozpojovacie skrine a NN kábel, ktorý bude vedený zemou, v zelenom páse. Rozpojovacie skrine navrhujeme umiestniť na hranicu pozemkov. Presné umiestnenie skríň PR!S bude zrejmé po vypracovaní projektovej dokumentácie.

3. Ako odovzdávacie miesta budú novovybudované rozpojovacie skrine.

4. V prípade, že zelený pás nebude parcelne súčasťou miestnej komunikácie a bude prechádzať po súkromných pozemkoch, je potrebné doložiť aj súhlasy vlastníkov na umiestnenie energetického zariadenia a na zapísanie vecného bremena na danú parcelu.

5. V ďalšom kroku požadujeme zaslať žiadosti na uzavretie zmluvy o pripojení pre všetky odberné miesta s uvedením čísla parcely už zapísanej do KNC, pre každé odberné miesto na samostatnom tlačive SSE-D, a.s. spolu s príslušnými dokladmi, jednou kópiou tohto vyjadrenia a právoplatným územným rozhodnutím.

6. Termín pripojenia na energetické zariadenie bude možný do 24 mesiacov od vydania príslušného povolenia stavebným úradom.

7. Začatie príprav na projekte je podmienené uhradením pripojovacích poplatkov na účet SSE-D, a.s..

8. SSE-D, a.s. zabezpečí v zmysle novej legislatívy prípravu ako aj samotnú realizáciu elektrického zariadenia potrebného na napojenie navrhovaných odberných miest.

9. Predmetom realizácie nebudú vývody z rozpojovacej skrine PRIS k elektromerovým rozvádzačom a samotné elektromerové rozvádzače.

10. Meranie spotreby elektrickej energie žiadame osadiť na trvalé prístupnom mieste.

11. Upozorňujeme na existenciu NN vzdušnej siete, ktorá je podľa doloženej situácie v kolízii s navrhovanými objektmi.

Platnosť tohto vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca platnosť pri zmene údajov, na základe ktorých bolo vydané (zmena lokality, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.).

l.1) Stredoslovenská energetika – Distribúcia,  a. s., Žilina vo vyjadrení zn. 4600037179 zo dňa 18.10.2017 k preložke EZ :

SSE-D nemá námietky s vykonaním preložky za predpokladu splnenia nasledovných pripomienok:

1. Preložku elektroenergetického zariadenia je potrebné vykonať v spolupráci so SSE - D, sekcia Projektový manažment (PM) v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. §45 "Preložka elektroenergetického rozvodného zariadenia", v ktorom sa uvádza:

1.1. Preložkou elektroenergetického rozvodného zariadenia na účely tohto zákona je premiestnenie niektorých prvkov elektroenergetického rozvodného zariadenia alebo zmena jeho trasy

1.2. Náklady na preložku elektroenergetického rozvodného zariadenia je povinný uhradiť ten, kto potrebu preložky vyvolal, ak sa vlastník elektroenergetického rozvodného zariadenia a ten, kto potrebu preložky vyvolal, nedohodnú inak. Preložku elektroenergetického rozvodného zariadenia vykonáva prevádzkovateľ sústavy alebo za podmienok ním určených aj iná oprávnená osoba. Vlastníctvo elektroenergetického rozvodného zariadenia sa preložkou nemení.

2. SSE-D ako majiteľ energetického zariadenia si vyhradzuje právo schválenia spôsobu, termínu preložky tohto zariadenia ako aj jej realizátora. Toto schválenie musí byť vykonané minimálne 60 dni pred plánovaným termínom preložky. V otázke zabezpečenia uvedeného súhlasu je potrebné sa obrátiť na sekciu PM, meno konkrétneho pracovníka bude uvedené pri stanovení technického riešenia. V prípade,že k tomuto schváleniu nedôjde, SSE-D nesúhlas! s realizáciou preložky energetic. zariadenia.

3. Všetky stupne projektovej dokumentácie, vrátane realizačnej, požadujeme predložiť na odsúhlasenie. Počas prípravy projektovej dokumentáciu je potrebné preložku po technickej stránke konzultovať s pracovníkom odboru Rozvoj Aktív VN/NN Ing Matúš Kocúr 041/519 2864, matus.kocur@sse-d.sk.

4. Požadujeme, aby predložená projektová dokumentácia (ďalej PD) bola plne v štandarde SSE-D vrátane digitálneho vyhotovenia. Štandard PD SSE-D je umiestnený na internetovej stránke www.sse-d.sk.

5. Požadujeme, aby typy prvkov použitých pri preložke a v projektovej dokumentácii boli v súlade s "Katalógom prvkov a funkčných celkov", ktorý je taktiež umiestnený na internetovej stránke www.sse-d.skj. a aby v situácii boli zakreslené prvky zodpovedajúce skutočnosti.

m) Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici v stanovisku na účely územného konanania č. ORHZ-PB1-993-002/2017 zo dňa 11.12.2017 súhlasí s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby bez pripomienok.

            Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom pariadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Poznámka: Prípadný presah požiarne nebezpečného priestoru od riešenej stavby na susedné pozemky (parcely) je potrebné riešiť pri vydávaní územného povolenia.

 

13. Projekt stavby musí byť vyhotovený  projektantami alebo osobami s príslušným odborným vzdelaním v zmysle platných ustanovení stavebného a cestného zákona na vybrané činnosti vo výstavbe. 

14 Toto rozhodnutie nenahrádza stavebné povolenie na pozemnú ani dopravnú stavbu a ani neoprávňuje navrhovateľa a spol. k začatiu stavebných prác, ale je podkladom pre vypracovanie projektovej dokumentácie k žiadostiam o stavebné povolenia na pozemnú a dopravnú stavbu, ktorú je  navrhovateľ povinný predložiť k žiadostiam  o stavebné povolenie.

 

Rozhodnutie o námietkach  účastníkov konania :

1. Juraj Holúbek a manž. Anna, Rovňanská 243/38, 020 61 Lednické Rovne v liste zo dňa 15.08.2018 žiadajú :

1. Žiadame obec Lednické Rovne, IČO: 00317462 Námestie slobody 32, Lednické Rovne, PSČ: 020 61, menom ktorej koná Mgr. Marian Horečný, starosta obce, vo vzťahu k zmluve zo dňa 8.2.2018 predmetom ktorej bola kúpa parc.CKN 670/1455 v katastrálnom území obce Lednické Rovne medzi obcou Lednické Rovne a manželmi Jurajom a Annou Holúbkovými, aby k druhému odseku bodu IV., netrvala na dodržaní podmienok Zastavovacej štúdie pre lokalitu č.12 IBV Háj.

Pri vyhlásení Verejnej obchodnej súťaže IBV Háj bol v bode II. Podmienky obchodnej verejnej súťaže, bod 3. Ponuka musí obsahovať písmeno f.) čestné vyhlásenie, že na dotknutej parcele bude realizovať individuálnu bytovú výstavbu v súlade so záväznými regulatívmi územného plánu obce Lednické Rovne a schválenej zastavovacej štúdie pre lokalitu č. 12 IBV Háj, bol predložený len plán parciel a ich rozmiestnenie. Predmetná štúdia s nákresmi nebola zverejnená v printovej a ani na oficiálnej stránke obce Lednické Rovne a nebola ani prílohou zmluvy.

Po podpísaní Kúpnej zmluvy s obcou Lednické Rovne a prevedení finančnej hotovosti nám na našu žiadosť pre účely banky bola 31.5.2018 predložená kompletná zastavovacia štúdia aj s presnými parametrami výstavby rodinného domu, s čím nesúhlasíme, nakoľko cítime, že sme boli privedení do omylu nekompletnými informáciami zo strany obce -  námietke sa   v y h o v u j e .

 

2. Ján Korbel, Rovňanská 176/8, 020 61 Lednické Rovne v liste zo dňa 23.08.2018 namieta :

1. Žiadam o premiestnenie stĺpu verejného osvetlenia SO 09, ktorý sa nachádza pred mojou pare. č. 670/142 o minimálne 3 m k hlavnej ceste (juhovýchodne) -  námietke sa   v y h o v u j e .

 

3. doc. Dr. Ing. Peter Vrábel, Medová 446/22, 020 61 Lednické Rovne v liste zo dňa 24.08.2018 namieta :

1. Namietam len proti bodu „OBJEKT RODINNÉHO DOMU BUDE UMIESTNENÝ VO VYMEDZENEJ PLOCHE NA POZEMKU". Dôvod: Rozmery 12,5x12,5 veľmi obmedzujú v prípade jednopdlažnej stavby projektové riešenie. Odvolávam sa na Zastavovaciu štúdiu lokalita č.12 IBV Háj/príloha/. Navrhujem vypustiť tento bod. Ostané obmedzenia (rešpektovanie odstupových vzdialeností, rešpektovanie prednej línie, % zastavania plochy) dostatočne chránia záujem obce -  námietke sa   v y h o v u j e .

 

            Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. 1) stavebného zákona dva roky odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bude v tejto lehote podaná žiadosť o vydanie  stavebného povolenia.

 

V zmysle § 40 ods. 4) stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov je územné rozhodnutie záväzné aj pre právnych nástupcov navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.

 

            Správny poplatok sa neurčuje, nakoľko  obec je podľa § 4 ods.1písm. a) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov oslobodená.

 

O d ô v o d n e n i e :

 

Obec Kvašov, ako príslušný stavebný úrad na základe určenia - list Okresného úradu Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín č. OÚ-TN-OVBP2-2018/5967-2/Ma zo dňa 07. 02. 2018 podľa ust. § 119 ods. 3, v spojení § 117, ods.1) a v súlade s ust. § 36 ods.1) zákona č.50/1976 Zb.o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov posúdil návrh Obce Lednické Rovne a spol., Námestie slobody 32/4, 020 61 Lednické Rovne (na základe plnomocenstva) zo dňa 18. 09. 2017, doplnený 20. 06. 2018, 06. 08. 2018 a 22. 11. 2018 na umiestnenie pozemnej stavby „ IVB Háj “ na pozemkoch parc. č. KN C 670/2, 670/30, 670/31, 670/106, 670/107, 670/133, 670/134, 670/135 670/136, 670/137, 670/138, 670/139,670/140, 670/141, 670/142, 670/143, 670/144, 670/145, 670/146, 670/147 /zeleň/, KN C 1247/1, 1247/5, 1247/8 v katastrálnom území Lednické Rovne, podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie.

 

Podľa územného plánu obce Zmeny a doplnky č. 3 ÚP  je uvedená plocha vedená ako lokalita č. 12 , ktorá je určená na výstavbu IBV / zmena z verejnej zelene na výstavbu IBV/. Funkčné využitie územia  pre výstavbu IBV / lokalita Háj  č. 12 /, bolo schválené v Zmenách a Doplnku č. 3 ÚP obce  obecným zastupiteľstvom v Lednických Rovniach dňa 26. 03. 2013, / uznesením OZ č. 20/2013 pod bodom D4/.

 

K predmetnému stavebnému pozemku parc. č. KN C 670/2 o výmere 87 m2 vedeného v KN ako zastavaná plocha a nádvorie, parc. č. KN C 670/30 o výmere 3231 m2 vedeného v KN ako zastavaná plocha a nádvorie, parc. č. KN C 670/31 o výmere 560 m2 vedeného v KN ako zastavaná plocha a nádvorie, parc. č. KN C 670/106 o výmere 102 m2 vedeného v KN ako zastavaná plocha a nádvorie, parc. č. KN C 670/107 o výmere 14 m2 vedeného v KN ako zastavaná plocha a nádvorie, parc. č. KN C 670/133 o výmere 515 m2 vedeného v KN ako zastavaná plocha a nádvorie, parc. č. KN C 670/134 o výmere 542 m2 vedeného v KN ako zastavaná plocha a nádvorie, parc. č. KN C 670/135 o výmere 451 m2 vedeného v KN ako zastavaná plocha a nádvorie, parc. č. KN C 670/136 o výmere 448 m2 vedeného v KN ako zastavaná plocha a nádvorie, parc. č. KN C 670/137 o výmere 342 m2 vedeného v KN ako zastavaná plocha a nádvorie, parc. č. KN C 670/139 o výmere 701 m2 vedeného v KN ako zastavaná plocha a nádvorie, parc. č. KN C 670/141 o výmere 695 m2 vedeného v KN ako zastavaná plocha a nádvorie, parc. č. KN C 670/143 o výmere 699 m2 vedeného v KN ako zastavaná plocha a nádvorie, parc. č. KN C 670/147 o výmere 1407 m2 vedeného v KN ako zastavaná plocha a nádvorie, parc. č. KN C 1247/5 o výmere 91 m2 vedeného v KN ako zastavaná plocha a nádvorie, parc. č. KN C 1247/8 o výmere 98 m2 vedeného v KN ako zastavaná plocha a nádvorie má navrhovateľ vlastnícke právo v podieli 1/1  na základe výpisu z listu vlastníctva  č. 1. K predmetnému stavebnému pozemku parc. č. KN C 1247/1 o výmere 1204 m2 vedeného v KN ako zastavaná plocha a nádvorie má navrhovateľ vlastnícke právo v podieli 1/1  na základe výpisu z listu vlastníctva  č. 1718. K predmetnému stavebnému pozemku parc. č. KN C 670/138 o výmere 682 m2 vedeného v KN ako zastavaná plocha a nádvorie, parc. č. KN C 670/140 o výmere 690 m2 vedeného v KN ako zastavaná plocha a nádvorie má p. doc. Dr. Ing. Peter Vrábel vlastnícke právo v podieli 1/1  na základe výpisu z listu vlastníctva  č. 1868. K predmetnému stavebnému pozemku parc. č. KN C 670/142 o výmere 707 m2 vedeného v KN ako zastavaná plocha a nádvorie má p. Ján Korbel vlastnícke právo v podieli 1/1  na základe výpisu z listu vlastníctva  č. 1864. K predmetnému stavebnému pozemku parc. č. KN C 670/144 o výmere 800 m2 vedeného v KN ako zastavaná plocha a nádvorie má p. Katarína Oriešková vlastnícke právo v podieli 1/1  na základe výpisu z listu vlastníctva  č. 1865. K predmetnému stavebnému pozemku parc. č. KN C 670/145 o výmere 725 m2 vedeného v KN ako zastavaná plocha a nádvorie má p. Juraj Holúbek a manž. Anna vlastnícke právo v podieli 1/1  na základe výpisu z listu vlastníctva  č. 1863. K predmetnému stavebnému pozemku parc. č. KN C 670/146 o výmere 884 m2 vedeného v KN ako zastavaná plocha a nádvorie má p. Anton Bolega a manž. Mária vlastnícke právo v podieli 1/1  na základe výpisu z listu vlastníctva  č. 674.

 

Obec Kvašov, ako určený príslušný stavebný úrad (určený Okresným úradom Trenčín, odbor

výstavby a bytovej politiky, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín listom č. OÚ-TN-OVBP2-2018/5967-2/Ma zo dňa 07. 02. 2018), oznámil podľa § 36 ods. 4) stavebného zákona listom č. j. SÚ-274/2017-04-TS1-20 zo dňa 06.08.2018 začatie územného konania dotknutým orgánom a účastníkom konania verejnou vyhláškou a súčasne v zmysle ust. § 36 ods. 1) stavebného zákona nariadil na prerokovanie návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň na deň 31. 08. 2018.

           

Účastníci konania a dotknuté orgány boli upozornení na skutočnosť, že svoje pripomienky a námietky môžu podať najneskoršie pri ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak dotknutý orgán štátnej správy, ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania, neoznámi v určenej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. Podľa ustanovenia § 42 ods. 5 stavebného zákona sa v odvolacom konaní neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

            Oznámenie verejnou vyhláškou podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona bolo zverejnené v obci Lednické Rovne spôsobom v mieste obvyklým v termíne od 06. 08. 2018 do 31. 08. 2018 a zároveň na svojom webovom sídle obce. Účastníci konania boli oboznámení o začatí územného konania stavby verejnou vyhláškou, stavebný úrad oznámi začatie územného konania verejnou vyhláškou aj v prípade, že mu účastníci konania alebo ich pobyt nie sú známi v zmysle ust. § 36 ods. 4 stavebného zákona.

 

Prítomní účastníci konania: p. Ján Korbel, Rovňanská 176/8, 020 61 Lednické Rovne, p. Juraj Holúbek, Rovňanská 243/38, 020 61 Lednické Rovne, p. Anna Holúbková, Rovňanská 243/38, 020 61 Lednické Rovne, p. Peter Hanták, Majerská 178, 020 61 Lednické Rovne, p. Anton Bolega, Medová 412/33, 020 61 Lednické Rovne a p. Mariá Bolegová, Medová 412/33, 020 61 Lednické Rovne na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním podali písomné námietky ohľadom:

 

1. Juraj Holúbek a manž. Anna, Rovňanská 243/38, 020 61 Lednické Rovne v liste zo dňa 15. 08. 2018 žiadajú obec Lednické Rovne, IČO: 00317462 Námestie slobody 32, Lednické Rovne, PSČ: 020 61, menom ktorej koná Mgr. Marian Horečný, starosta obce, vo vzťahu k zmluve zo dňa 8.2.2018 predmetom ktorej bola kúpa parc.CKN 670/1455 v katastrálnom území obce Lednické Rovne medzi obcou Lednické Rovne a manželmi Jurajom a Annou Holúbkovými, aby k druhému odseku bodu IV., netrvala na dodržaní podmienok Zastavovacej štúdie pre lokalitu č.12 IBV Háj. Pri vyhlásení Verejnej obchodnej súťaže IBV Háj bol v bode II. Podmienky obchodnej verejnej súťaže , bod 3. Ponuka musí obsahovať písmeno f.) čestné vyhlásenie , že na dotknutej parcele bude realizovať individuálnu bytovú výstavbu v súlade so záväznými regulatívmi územného plánu obce Lednické Rovne a schválenej zastavovacej štúdie pre lokalitu č. 12 IBV Háj, bol predložený len plán parciel a ich rozmiestnenie. Predmetná štúdia s nákresmi nebola zverejnená v printovej a ani na oficiálnej stránke obce Lednické Rovne a nebola ani prílohou zmluvy. Po podpísaní Kúpnej zmluvy s obcou Lednické Rovne a prevedení finančnej hotovosti nám na našu žiadosť pre účely banky bola 31.5.2018 predložená kompletná zastavovacia štúdia aj s presnými parametrami výstavby rodinného domu, s čím nesúhlasíme, nakoľko cítime, že sme boli privedení do omylu nekompletnými informáciami zo strany obce.

Dôvod vyhovenia námietok v zmysle Stanoviska obce Lednické Rovne zn. ŽPaV 1450/2018/TS2-5/Ing.Ko zo dňa 03. 10. 2018 ku žiadosti o úpravu stanovených regulatívov výstavby  rod. domu na parc. č. KNC 670/145, v časti Háj v Lednických Rovniach :

Na základe spoločného prerokovania a predloženej žiadosti zo dňa 16. 08. 2018 Vám dávame na vedomie, že na verejnom prerokovaní obecného zastupiteľstva dňa 20. 09. 2018  bola obecným zastupiteľstvom schválená úprava  záväzných regulatívov a upravená zastavovacia štúdia IBV, v ktorej sú regulatívy výstavby rodinných domov stanovené podľa vykonávacej vyhlášky č. 532/2002 Z.z., stavebného zákona č. 50/1976 Zb. a VZN č. 2/2012 pre ÚP obce Zmena a Doplnok č. 3 /kópiu upravenej – schválenej textovej a grafickej časti dokumetácie pre územné rozhodnutie prikladáme/.

Zároveň obecné zastupiteľstvo schválilo záväzok obce Lednické Rovne, že v prípade oprávnenej potreby uskutočnenia prekládky elektrického vedenia a kanlizácie na pozemkoch, ktoré ste nadobudli v zmysle VOS „IBV Háj“ , túto obec Lednické Rovne prefinancuje.

 

2. Ján Korbel, Rovňanská 176/8, 020 61 Lednické Rovne v liste zo dňa 23.08.2018 žiada o premiestnenie stĺpu verejného osvetlenia SO 09, ktorý sa nachádza pred mojou pare. č. 670/142 o minimálne 3 m k hlavnej ceste (juhovýchodne).

Dôvod vyhovenia námietky v zmysle Stanoviska obce Lednické Rovne zn. ŽPaV 1501/2018/TS2-5/Ing.Ko zo dňa 03. 10. 2018 ku námietke voči územnému konaniu, IBV Háj, Lednické Rovne :

Na základe predloženej žiadosti zo dňa 23. 08. 2018 Vám dávame na vedomie, že na verejnom prerokovaní obecného zastupiteľstva dňa 20. 09. 2018  bola obecným zastupiteľstvom schválená úprava  záväzných regulatívov a upravená zastavovacia štúdia IBV, v ktorej sú regulatívy výstavby rodinných domov stanovené podľa vykonávacej vyhlášky č. 532/2002 Z.z., stavebného zákona č. 50/1976 Zb. a VZN č. 2/2012 pre ÚP obce Zmena a Doplnok č. 3 /kópiu upravenej – schválenej textovej a grafickej časti dokumetácie pre územné rozhodnutie prikladáme/.

Zároveň obecné zastupiteľstvo schválilo záväzok obce Lednické Rovne, že v prípade oprávnenej potreby uskutočnenia prekládky elektrického vedenia a kanlizácie na pozemkoch, ktoré ste nadobudli v zmysle VOS „IBV Háj“ , túto obec Lednické Rovne prefinancuje.

 

3. doc. Dr. Ing. Peter Vrábel, Medová 446/22, 020 61 Lednické Rovne v liste zo dňa 24.08.2018 namieta proti bodu „OBJEKT RODINNÉHO DOMU BUDE UMIESTNENÝ VO VYMEDZENEJ PLOCHE NA POZEMKU". Dôvod: Rozmery 12,5x12,5 veľmi obmedzujú v prípade jednopdlažnej stavby projektové riešenie. Odvolávam sa na Zastavovaciu štúdiu lokalita č.12 IBV Háj/príloha/. Navrhujem vypustiť tento bod. Ostané obmedzenia (rešpektovanie odstupových vzdialeností, rešpektovanie prednej línie, % zastavania plochy) dostatočne chránia záujem obce.

Dôvod vyhovenia námietky v zmysle Stanoviska obce Lednické Rovne zn. ŽPaV 1500/2018/TS2-5/Ing.Ko zo dňa 03. 10. 2018 ku námietke voči územnému konaniu, IBV Háj, Lednické Rovne :

Na základe predloženej žiadosti zo dňa 23. 08. 2018 Vám dávame na vedomie, že na verejnom prerokovaní obecného zastupiteľstva dňa 20. 09. 2018  bola obecným zastupiteľstvom schválená úprava  záväzných regulatívov a upravená zastavovacia štúdia IBV, v ktorej sú regulatívy výstavby rodinných domov stanovené podľa vykonávacej vyhlášky č. 532/2002 Z.z., stavebného zákona č. 50/1976 Zb. a VZN č. 2/2012 pre ÚP obce Zmena a Doplnok č. 3 /kópiu upravenej – schválenej textovej a grafickej časti dokumetácie pre územné rozhodnutie prikladáme/.

Zároveň obecné zastupiteľstvo schválilo záväzok obce Lednické Rovne, že v prípade oprávnenej potreby uskutočnenia prekládky elektrického vedenia a kanlizácie na pozemkoch, ktoré ste nadobudli v zmysle VOS „IBV Háj“ , túto obec Lednické Rovne prefinancuje.

 

Posúdenie stavby si vyhradili vyššie citované dotknuté orgány a organizácie. Ich stanoviská nie sú záporné ani protichodné, boli skoordinované a zohľadnené v podmienkach tohto rozhodnutia.

 

Vzhľadom na to, že stavebný úrad v priebehu územného konania nezistil žiadne dôvody, ktoré by bránili umiestneniu stavby a po doplnení potrebných dokladov, rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

 

P o u č e n i e :

 

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. môžu podať účastníci konania proti tomuto rozhodnutiu odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na na Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky, Hviezdoslavova 3, 911 011 Trenčín, prostredníctvom tunajšieho určeného stavebného úradu – Obec Kvašov, Kvašov 174, 020 62 Horovce.

Toto rozhodnutie možno preskúmať správnym súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

 

Toto územné rozhodnutie sa podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona oznamuje účastníkom konania verejnou vyhláškou.

 

 

 

                                                                                                                Ing. Marián  P a v l í k

                                                                                                                            starosta obce

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí :

Účastníkom konania sa rozhodnutie oznámi verejnou vyhláškou:

1. Navrhovateľ : Obec Lednické Rovne, Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne  3x+ over.PD

 

 • účastníkom konania sa oznamuje územné rozhodnutie verejnou vyhláškou

 

Na vedomie :

2.   Juraj Holúbek a manž. Anna, Rovňanská 243/38, 020 61 Lednické Rovne

3.   Ján Korbel, Rovňanská 176/8, 020 61 Lednické Rovne

4.   Peter Vrábel, Medová 446/22, 020 61 Lednické Rovne

5.   SSD, a. s., Pri Rajčianke 2927/8,  010 47 Žilina

6.   SPP-Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava

7.   Považská vodárenská spoločnosť a. s.,  Nová 133, 017 46  Považská Bystrica

8.   Krajský pamiatkový úrad,  Nová Ul. 2, P.O.BOX 148, 971 01  Prievidza

9.   Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

10. Orange Slovensko, a. s. Bratislava, Metodova 8, 821 08 Bratislava

11. Energotel, a. s. Miletičova č. 7, 821 08 Bratislava

12. O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava

13. SWAN, a. s., Borská 6, 841 04 Bratislava

14. Okresný úrad, obor cestnej dopravy a PK, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica

15. Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 

16. Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o ŽP, Štefánikova 820/19, 020 01 Púchov – orgán

      štátnej správy odpadového hospodárstva, orgán štátnej správy ochrany ovzdušia, orgán štátnej

      vodnej správy, orgán štátnej správy starostlivosti o ŽP, orgán štátnej správy pre posudzovanie

      vplyvov na životné prostredie

17. Okresný úrad Púchov, odbor krízového riadenia, Štefánikova 820/19, 020 01 Púchov

18. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská č. 1, 842 50 Bratislava

19. Slovenský zväz telesne postihnutých, Ševčenkova č. 19, 851 01 Bratislava

20. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, ODI, Kukučínova 186/1, 017 23 Považská Bystrica

21. Okresné riaditeľstvo Hasičského a ZZ, Stred 46/6, 017 01 Považská Bystrica

22. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Slov. partizánov 1130/50, 017 01 Považská Bystrica

23. Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín

24. Projektant : ArchArt, s.r.o., Ing. Marcel Zsóka, Obrancov mieru 344/2, 018 41 Dubnica n/Váhom

25. Okresný úrad, odbor  katastrálny, Štefánikova 820, 020 01 Púchov - po právoplatnosti rozhodnutia

26. Stavebný úrad : TU!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P o u č e n i e :

           

      Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný prostriedok), a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Mesto Púchov, Štefánikova č. 821/21, 020 18 Púchov.

 

      Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z. z.).

 

     Toto územné rozhodnutie sa podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona oznamuje účastníkom konania verejnou vyhláškou.

 

 

 

 

                                                                 Mgr. Rastislav  H E N E K

                                                                                  p r i m á t o r  mesta

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy:

- situácia osadenia stavby

Rozhodnutie sa doručí:

 

Účastníkom konania sa rozhodnutie oznámi verejnou vyhláškou:

 1. Navrhovateľ: SSE–Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, v zastúpení ELSPOL-SK, s.r.o., Ľ. Štúra 778/46, 029 01 Námestovo, v zast.  Martin Šimurda

 

 • účastníkom konania sa oznamuje územné rozhodnutie verejnou vyhláškou

 

Dotknutým orgánom:

 1. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, prac. Prievidza, Ul. Nová 2, 971 01 Prievidza
 2. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
 3. Orange Slovensko, a.s. Bratislava, Metodova 8, 821 08 Bratislava
 4. Energotel, a.s., Miletičova č. 7, 821 08 Bratislava
 5. O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
 6. SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava
 7. SSE - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke č. 2927/8, 010 47 Žilina
 8. SPP - Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava
 9. PVS, a.s., ul. Nová č.133, 017 01 Považská Bystrica
 10. Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o ŽP, Štefánikova 820/19, 020 01 Púchov – ŠSOH, ŠVS, ŠSOPaK, ŠSOO
 11. Okresný úrad Púchov, odbor krízového riadenia, Štefánikova 820/19, 020 01 Púchov
 12. Okresný úrad Púchov, lesný a pozemkový odbor, Štefánikova 820/19, 020 01 Púchov
 13. Okresné riaditeľstvo  H a ZZ, Stred č. 46/6, 017 01 Považská Bystrica
 14. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Slov. Partizánov 1130/50, 017 01 Pov. Bystrica
 15. Mesto Púchov, odd. dopravy  a služieb
 16. Mesto Púchov, odd. výst., investícii, ŽP a SÚ

 

Na vedomie:

 1. SSE–Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, v zastúpení ELSPOL-SK, s.r.o., Ľ. Štúra 778/46, 029 01 Námestovo, v zast.  Martin Šimurda
 2. SPF Bratislava, Ul. Búdkova 36, 811 04 Bratislava 1
 3. SPF Bratislava – RO, Nám. A. Hlinku 29/34, 017 01 Považská Bystrica
 4. Oľga Mešová, Potôčky 1703/8, 020 01 Púchov
 5. Mesto Púchov, Štefánikova 821/21, 020 01 Púchov
 6. Okresný úrad Púchov, katastrálny odbor, Štefánikova 820/19, Púchov – po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia
 7. Stavebný úrad /TU!
 

1,

 

 Scan.pdf