O Z N Á M E N I E o začatí územného konania a nariadenie ústného pojednávania - VEREJNOU VYHLÁŠKOU

O Z N Á M E N I E o začatí  územného  konania a nariadenie ústného pojednávania - VEREJNOU VYHLÁŠKOU

OBEC  KVAŠOV

020 62 Kvašov č. 174

___________________________________________________________________________

Č. j. SÚ-274/2017-04–TS1-20                                                                                 Kvašov 06. 08. 2018

 

O Z N Á M E N I E

o začatí  územného  konania a nariadenie ústného pojednávania

                                           VEREJNOU VYHLÁŠKOU 

___________________________________________________________________________

 

            Navrhovateľ : O B E C   Lednické Rovne, Námestie slobody 32/4, 020 61 Lednické Rovne,  podala dňa  18. 09. 2017, doplnila 20. 06. 2018, 06. 08. 2018 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby :

„  IBV Háj “

umiestnenej v južnej časti zastavaného územia obce v lokalite Háj na pozemkoch parc. č. KNC 670/2, 670/30, 670/31, 670/133, 670/134, 670/135 670/136, 670/ 137, 670/138, 670/139, 670/140, 670/141, 670/142, 670/143, 670/144, 670/145,  670/146, 670/147, /zeleň/, KNC 1247/1, 1247/5,  1247/8,  670/106,  670/107 KNC 1247/1, 1247/5, 1247/8, 

v katastrálnom území  Lednické Rovne.

Podľa územného plánu obce Zmeny a doplnky č. 3 ÚP  je uvedená plocha vedená ako lokalita č. 12 , ktorá je určená na výstavbu IBV / zmena z verejnej zelene na výstavbu IBV/.

Funkčné využitie územia  pre výstavbu IBVlokalita Háj  č. 12 /, bolo schválené v Zmenách  a Doplnku č. 3 ÚP obce  obecným zastupiteľstvom v Lednických Rovniach dňa 26.03.2013,  / uznesením OZ č. 20/2013 pod bodom D4/.

Účelom stavby je rozšírenie individuálnej bytovej výstavby (IBV) v obci. Predložená projektová dokumentácia vypracovaná pre územné rozhodnutie  fy Arch Art s.r.o. Ing. Marcel Zsóka PhD. Rieši výstavbu IBV – 11 samostatne stojacich rodinných domov, ďalej dopravné komunikácie a komplexnú infraštruktúru inžinierskych sietí.   Riešená plocha nadväzuje priamo na jestvujúcu obytnú zástavbu. Napojenie územia na dopravnú infraštruktúru je riešené z existujúcej miestnej komunikácie , na ktorú sa napojí navrhovaný systém komunikácií. V danej lokalite je potrebná prekládka verejných inžinierskych sietí , ktoré zasahujú do riešených parciel.

Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

            Obec Kvašov ako  príslušný stavebný úrad podľa ust. § 119 ods. 3 (určený Okresným úradom Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín listom č. OÚ-TN-OVBP2-2018/5967-2/Ma zo dňa 07. 02. 2018, v spojení § 117 ods. 1  zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení  neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z.  o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene  a doplnení stavebného zákona  v súlade s ust.§ 36 ods. 4 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a  účastníkom konania verejnou vyhláškou a súčasne nariaďuje na prerokovanie návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň:

 

31. augusta 2018  o 8 .00  hod.  (piatok) so stretnutím  na stavebnom úrade

 obce Lednické Rovne.

 

            Účastníci územného konania môžu do podkladov rozhodnutia nahliadnuť pred dňom ústného pojednávania na stavebnom úrade obce Lednické Rovne č. dv. 15 a pri ústnom pojednávaní (stránkové dni: pondelok – štvrtok 7.15 – 12.30; 13.00 – 15.15, piatok 7.15 – 12.00 ).č. t. 042/ 285 34 05, 0902 916 281.

 Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky súvisiace s umiestnením  stavby   uplatniť  najneskôr pri ústnom  pojednávaní, inak sa na ne k nim neprihliadne. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány a organizácie. Na neskoršie podané námietky sa nebude prihliadať, pretože v zmysle § 36, ods. 3 stavebného zákona, ak dotknutý orgán, organizácia,  ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania, neoznámi v určenej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.           

Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu,  tento zástupca musí predložiť  písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

 

 

                          Ing. Marián  P a v l í k

                                                                                                                starosta obce

 

___________________________________________________________________________

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona a § 26 zákona č. 71/1976 Z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli určeného stavebného úradu obec Kvašov a webových sídlach obce www.kvasov.eu a obce Lednické Rovne  www.lednickerovne.sk

 

 

 

 

 

                            06. 08. 2018

Vyvesené dňa .....................................          Zvesené dňa..............................................

 

 

      

Odtlačok pečiatky  a podpis oprávnenej osoby : ..........................................................                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

Príloha :

  • situácia osadenia IBV Háj (priestorové regulatívy)

 

 

Oznámenie sa doručí :

Účastníkom  konania sa doručí formou verejnej vyhlášky :

1.   Navrhovateľ :   Obec Lednické Rovne, Námestie slobody 32/4, 020 61 Lednické Rovne

 

-    Začatie územného konania o umiestnení stavby  oznámi stavebný úrad z dôvodu veľkého počtu účastníkov  konania verejnou vyhláškou  a ak mu účastníci konania alebo  ich  pobyt nie sú známi  - § 36  ods. 4 stavebného zákona

 

 

 

2 prílohy

 

 situácia.pdf

 

 snímka.pdf