Usmernenie k zaburineniu pozemkov v zastavanom územi obce

Usmernenie k zaburineniu pozemkov v zastavanom územi obce