Prihlásenie na trvalý pobyt

                            

 

Trvalým pobytom je pobyt v mieste stáleho bydliska občana, to je spravidla v mieste, kde má rodinu, rodičov, byt alebo zamestnanie.

Za členov rodiny, prípadne za iných občanov žijúcich v spoločnej domácnosti, môže hlásiť trvalý pobyt jeden z členov tejto rodiny alebo osoba žijúca s nimi v spoločnej domácnosti, pritom je však povinný za týchto občanov predložiť požadované doklady. Za občanov mladších ako 18 rokov a za občanov zbavených spôsobilosti na právne úkony je povinný hlásiť trvalý pobyt ich zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Za ostatných občanov, ktorí pre svoj zdravotný stav nie sú schopní hlásiť trvalý pobyt bez mimoriadnych ťažkostí, môže túto povinnosť splniť nimi písomne splnomocnený zástupca.

 

 

Formuláre

 • súhlas s prihlásením občana na pobyt

 • prihlasovací lístok na trvalý pobyt

Formuláre sú k dispozícii na Obecnom úrade.

 

 

Potrebné doklady a dokumenty

 • platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze, ak ide o dieťa do 18 rokov, predkladá zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa vydaný orgánmi SR

 • platný cestovný doklad SR alebo osvedčenie o štátnom občianstve SR (nie staršie ako 6 mesiacov), ak nemá platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze

 • originál dokladu o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti vydaný správou katastra (nie je možné predložiť fotokópiu ani informatívny výpis z kataster portálu)

 • písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti, potvrdenie sa nevyžaduje, ak:

  • ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka

  • ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti

  • ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka

  • alebo vlastník, príp. všetci spoluvlastníci nehnuteľnosti potvrdia svojim podpisom na prihlasovacom lístku súhlas s prihlásením občana na prechodný pobyt priamo pred zamestnancom ohlasovne

Následne po zaevidovaní zmeny trvalého pobytu obecným úradom je občan povinný dostaviť sa na OR PZ za účelom vybavenia nového občianskeho preukazu.