Povolenie na výrub drevín

 

Ako vybaviť povolenie na výrub drevín

  • žiadateľ musí predložiť vyplnenú žiadosť

  • pred podaním žiadosti doporučujeme osobnú, prípadne telefonickú konzultáciu z dôvodu výnimiek zo zákona o ochrane prírody a krajiny, kedy na výrub drevín nie je potrebné vydať povolenie

 

Zoznam príloh k žiadosti

  • výpis z listu vlastníctva 

  • súhlas vlastníka pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľ nie je jeho vlastníkom

  • ak je žiadateľom Spoločenstvo vlastníkov bytov v bytovom dome, je potrebné doložiť písomné vyjadrenie zástupca vlastníkov bytov (napr. zápisnica zo schôdze SVB)

 

Poplatky

  • fyzická osoba: 10 €

  • právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie: 100 €