Zloženie komisií Obecného zastupiteľstva

                      

                                          

 

Komisia na ochranu životného prostredia

Predseda: 

 

 

Komisia školstva, kultúry a športu

Predseda: 

  

 

Komisia na ochranu verejného záujmu

Predseda: 

 

 

§ 15
Komisie

 

(1) Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.