Obecné Zastupiteľstvo

 

                                      

                                                          

1,

Tatiana Koudelíková, SMER-SD,

2,

Ľubomír Pilný, SMER-SD,

3,

Peter Pilný, SMER-SD,

4,

Ján Burian, SMER-SD,

5,

Peter Ježo, SMER-SD

6,

Lubomír Miček, SMER-SD

7,

Róbert Kovaľ, SMER-SD,

 

 

(1) Poslanec skladá sľub, ktorý znie

Poslanec skladá sľub, ktorý znie: "Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.".

 

§ 11
Obecné zastupiteľstvo

 

(1) Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis.5) Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva...