Narodenie v cudzine

                              

 

Zápis do osobitnej matriky

Zápis na základe písomnej žiadosti sa vykoná na matričnom úrade, v ktorého územnom obvode má (mal) občan trvalý pobyt v SR, alebo na ktoromkoľvek matričnom úrade, ak občan SR nemal na území SR trvalý pobyt.

Týka sa to narodenia štátnych občanov SR, ktoré nastalo na území cudzieho štátu, zastupiteľskom úrade SR v cudzom štáte, lodi alebo v lietadle mimo územia SR, území nepatriacom žiadnemu štátu, ako na základe oznámenia.

 

Potrebné doklady a dokumenty

  • cudzozemská verejná listina - rodný list - originál alebo notárom osvedčená fotokópia, zviazaná s jej úradným prekladom do slovenčiny s výnimkou verejných listín vydaných v Českej republike. Niektoré cudzozemské verejné listiny musia obsahovať vyššie overenie za účelom ich uznania orgánmi štátnej správy a samosprávy na území SR, t.j. superlegalizáciu alebo APOSTILLE

  • doklad totožnosti občana SR – matky alebo otca dieťaťa alebo osoby vybavujúcej zápis (vybavovať môžu osoby uvedené v § 18 odst. 2 zákona č. 154/1994 o matrikách, v znení neskorších predpisov, ostatní len na základe splnomocnenia)

  • ďalšie doklady podľa požiadavky Osobitnej matriky Ministerstva vnútra SR Bratislava