Daň z nehnuteľností právnická osoba

 

Daňové priznanie sa podáva, ak nastala zmena vlastníctva na základe kúpnej, predajnej zmluvy, darovacej zmluvy, pričom je rozhodujúci dátum povolenia vkladu katastrom nehnuteľností.

 

Daňové priznanie podávajú právnické osoby, ak v priebehu roka:

 • nadobudli nehnuteľnosť, pričom k 1. januáru nasledujúceho roka sú zapísaní v katastri nehnuteľností

 • predali nehnuteľnosť a k 1. januáru nasledujúceho roka už nie sú zapísaní v katastri nehnuteľností

 • nastali také zmeny oproti minulému roku, ktoré majú vplyv na vyrubenie dane

 

Daňová povinnosť vzniká na základe:

 • povolenia vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na základe kúpnej alebo darovacej zmluvy

 • nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o dedení nehnuteľnosti

 • nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením na základe právoplatnosti dražby alebo na základe schválenia príklepu súdom

 • vydania právoplatného stavebného povolenia

 • právoplatného kolaudačného rozhodnutia

 • ukončenia výstavby drobnej stavby

 • povolenia zmeny užívania stavby alebo bytu

 • zmenou užívania stavby na iné účely ako sa stavba užívala

 • podpísania dlhodobého nájomného vzťahu k nehnuteľnosti zapísaného v katastri nehnuteľností

 • zmeny druhu pôdy v katastri nehnuteľností

 • zmeny výmery nehnuteľnosti, rozdelenia parcely, prečíslovania parcely

 

Daňová povinnosť zaniká na základe:

 • povolenia vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na základe predajnej, darovacej zmluve

 • vydraženia nehnuteľnosti

 • zmeny výmery nehnuteľnosti

 • povolenia zmeny užívania stavby alebo bytu

 • zrušenia dlhodobého nájomného vzťahu k nehnuteľnosti v katastri nehnuteľností

 • zbúrania alebo odstránenia stavby na základe povolenia búracích prác stavby a následným výmazom stavby z listu vlastníctva

 

Potrebné doklady a dokumenty:

 • pri predaji, resp. pri kúpe nehnuteľnosti treba predložiť rozhodnutie vydané katastrom, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti

 • pri zdedenej nehnuteľnosti treba právoplatné osvedčenie o dedičstve alebo rozhodnutie o dedičstve s vyznačeným dátumom právoplatnosti

 • pri darovaní nehnuteľnosti treba predložiť rozhodnutie katastra, ktorým povoľuje vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti

 • pri stavebnom pozemku sa predloží právoplatné stavebné povolenie

 • pri kolaudácii stavby treba právoplatné kolaudačné rozhodnutie

 • odstránenú stavbu treba doložiť právoplatným búracím povolením

 • pri zmene užívania stavby sa predloží doklad o zmene užívania stavby

 • ak sa zmení charakter pozemku, daňovník musí predložiť výpis z listu vlastníctva

 • pri dražbe je potrebné osvedčenie o priebehu dražby