Daň z nehnuteľností fyzická osoba

Daňové priznanie sa podáva, ak nastala zmena vlastníctva na základe kúpnej, predajnej zmluvy, darovacej zmluvy, pričom v tomto prípade je rozhodujúci dátum povolenie vkladu katastrom nehnuteľností.

 

Podať daňové priznanie musia fyzické osoby (občan, podnikateľ) alebo právnické osoby, ak v priebehu roka:

 • nadobudli nehnuteľnosť, pričom k 1. januáru sú zapísaní v katastri nehnuteľností

 • predali nehnuteľnosť a k 1. januáru už nie sú zapísaní v katastri nehnuteľností

 • nastali také zmeny oproti minulému roku, ktoré majú vplyv na vyrubenie dane (napríklad sa zmenila výmera pozemkov)

 

Daňová povinnosť vzniká na základe:

 • povolenia vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na základe kúpnej alebo darovacej zmluvy

 • nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o dedení nehnuteľností

 • nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením na základe právoplatnosti dražby alebo na základe schválenia príklepu súdom

 • vysporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov

 • vydania právoplatného stavebného povolenia

 • právoplatného kolaudačného rozhodnutia

 • ukončenie výstavby drobnej stavby

 • povolenia zmeny užívania stavby alebo bytu

 • zmenou užívania stavby na iné účely ako sa stavba užívala

 • podpísania dlhodobého nájomného vzťahu k nehnuteľnosti zapísaného  v katastri nehnuteľností

 • zmeny druhu pôdy v katastri nehnuteľnosti

 • zmeny výmery nehnuteľnosti, rozdelenia parcely, prečíslovania parcely

 

Daňová povinnosť zaniká na základe:   

 • povolenia vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na základe predajnej, darovacej zmluvy

 • vydraženia nehnuteľnosti

 • zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov

 • zmeny výmery nehnuteľnosti

 • povolenia zmeny užívania stavby alebo bytu

 • zrušenia dlhodobého nájomného vzťahu k nehnuteľnosti v katastri nehnuteľnosti

 • zbúrania alebo odstránenia stavby na základe povolenia búracích prác stavby a následným výmazom stavby z listu vlastníctva

 

Potrebné doklady

 • pri predaji resp. kúpe treba predložiť rozhodnutie vydané katastrom, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti

 • pri zdedenej nehnuteľnosti treba právoplatné osvedčenie o dedičstve alebo rozhodnutie s vyznačeným dátumom právoplatnosti.

 • ak získate nehnuteľnosť darovaním, musíte predložiť rozhodnutie katastra, ktorým povoľuje vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti.

 • pri stavebnom pozemku sa predloží právoplatné stavebné povolenie

 • pri kolaudácii stavby treba právoplatné kolaudačné rozhodnutie

 • odstránenú stavbu treba doložiť právoplatným búracím povolením

 • pri zmene užívania stavby sa predloží doklad o zmene užívania stavby

 • ak sa zmení charakter pozemku, daňovník musí predložiť výpis z listu vlastníctva

 • pri dražbe je potrebné osvedčenie o priebehu dražby